• Het is passen en meten op het perceel aan de Postweg in Heerde.

    Dick van der Veen

Accommodaties voor levensloopbestendig wonen in Heerde

HEERDE Er is een initiatief voor het bouwen van twee levensloopbestendige woningen op een perceel aan de Postweg in Heerde. Daar staat nu een enigszins vervallen huis met een schuur. Het huidige bestemmingsplan laat één woning toe; via het principe van de uitnodigingsplanologie zijn er mogelijkheden om toch tot realisering te komen. B en W nemen een positieve grondhouding in.

Dick van der Veen

Het perceel bevindt zich in een zone voor nieuwe zakelijkheid en gezondheid. Door inbreiden en functieverandering kan in de behoefte aan nieuwe woningen worden voorzien. De komende jaren wordt aanhoudend sterke vraag verwacht naar woningen voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen. Daarbij is de nabijheid van een centrum zeer waardevol. Voor één van de huizen is al een potentiële koper. De woningen moeten een verbinding vormen tussen de omliggende bestaande bebouwing, het huidige kleinschalige straatbeeld en woningen aan de Bloemstraat waar woningcorporatie Triada de komende jaren aan de slag gaat.

Qua hoogte en grootte sluiten de huizen aan op de bebouwing in de omgeving. Het is de bedoeling om energieneutraal te werk te gaan. Vanaf 2021 moet iedere nieuwe woning bijna energieneutraal zijn. Het vrij grote perceel heeft de vorm van een rechthoek. Door het toevoegen van twee geschakelde woningen blijft weinig ruimte over aan voor- en achterzijde wat tot kleinere tuinen leidt. Bovendien zijn de woningen vrij dicht op de straat gepositioneerd, hetgeen consequenties heeft voor de buren tegenover. Voor resteert drie meter tot de trottoirs en aan de zijkant 2,5 meter. Verdere uitwerking moet aantonen dat de vooruitgeschoven bebouwing past binnen het straatbeeld. Het is een uitdaging voor de initiatiefnemer om de uitstraling als schakel te laten functioneren tussen de omliggende oudere bebouwing en de nieuwe van Triada. Voor beide woningen is een parkeerplek beschikbaar. De raadscommissie Ruimte zal zich als eerste over de plannen uitspreken.

Er ligt een plan voor vier nieuwe groepsaccommodaties aan de Eikenlaan. Al op 27 september vorig jaar nam de raadscommissie Ruimte een positieve grondhouding aan. Voorafgaand aan een uitspraak van burgemeester en wethouders over planologische medewerking kan het project aan de commissie worden voorgelegd. Het heeft voor de initiatiefnemer het voordeel dat deze weet of er (voldoende) bestuurlijk draagvlak bestaat. Er is een brief met bezwaren van de woonomgeving bij de gemeente en een reactie erop van de initiatiefnemer.

Wapenveld Dorp is na tien jaar aan bijstelling toe via een beheersverordening. Indien dat niet gebeurt vervalt voor de gemeente het recht op het heffen van leges. Het betreft een laag dynamisch gebied. Een beheersverordening kent geen verplichte voorbereidingsprocedure zoals bij een bestemmingsplan. Dat scheelt in de proceduretijd. Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie zijn akkoord. Dorpsraad en ondernemersvereniging zijn op de hoogte.