• Gemeente Elburg

Zeven Elburgers Lid in Orde van Oranje-Nassau

ELBURG Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan zeven inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in Multifunctioneel Centrum
Aperloo in 't Harde. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lydia Rosita van den Burg zet zich al bijna 40 jaar lang in als vrijwilligster voor het museum in Elburg. Ze heeft jarenlang elke week rondleidingen gegeven voor alle groepen die Elburg kwamen bezoeken en ze is nog steeds wekelijks aan de balie van het museum te vinden. In 1986 was ze de drijvende kracht achter de oprichting van de Vereniging Vrienden van het Museum en ze is van deze vereniging jaren de voorzitter geweest. Daarnaast maakt ze deel uit van de kunstgroep die de tijdelijke exposities in het museum organiseert. Sinds 2005 is ze één van de trouwe krachten van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Sinds 2010 is ze bestuurslid / penningmeester van de Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe. Samen met haar collega-bestuurders organiseert ze de jaarlijkse kunstroute en tijdens dit evenement is ze aanspreekpunt voor deelnemers en bezoekers. Vanaf 2015 behoort ze tot het bestuur van de Culturele Stichting Elburg. Ze organiseert samen met de stichting leuke en inspirerende avonden met bijvoorbeeld lezingen van bekende en minder bekende schrijvers en laagdrempelige informatieavonden voor geïnteresseerden uit alle lagen van de gemeenschap van Elburg. Haar vrijwilligersactiviteiten spelen zich niet alleen af op het terrein van kunst en cultuur. Ook op sociaal-maatschappelijk vlak is ze als vrijwilligster actief. Van 2015 tot 2018 runde ze bijvoorbeeld samen met een aantal vriendinnen een Inloophuis voor Kankerpatiënten: het KIKhuys.

Hendrikje Hop-van Olst is al ruim 40 jaar op verschillende terreinen actief als vrijwilligster. In 1978 was ze medeoprichter van het Jeugd Rode Kruis afdeling Elburg / Oldebroek. Gedurende een periode van 22 jaar maakte ze deel uit van het jeugdbestuur en was ze Eerste Hulp bij evenementen. In de avonduren verzorgde ze EHBO-lessen aan basisschoolleerlingen. Ze heeft in die periode ook een tiental jaren als vrijwilligster meegevaren op vakantieschip Henry Dunant. Sinds 1988 is ze lid van het comité Oostendorperdagen. Ze is op velerlei manieren actief in het bedenken, organiseren, regelen en uitvoeren van allerhande evenement-activiteiten. Van 2002 tot 2011 was ze bestuurslid / secretaris van Christelijke Muziekvereniging Excelsior. Bij Excelsior had ze een voortrekkersrol bij het (mede)organiseren van de vele acties die als doel hadden de vereniging financieel gezond te houden. Van 1995 tot 1999 maakte ze deel uit van het Noord Veluws Muziek Verband als algemeen adjunct. Het NVMV organiseert jaarlijks een aantal festivals, die als ontmoetingsplek fungeren voor muziekliefhebbers en muzikanten. Verder organiseert ze al meer dan tien jaar twee keer per jaar aangepaste kerkdiensten binnen haar kerkelijke gemeente. Ze heeft ruim tien jaar deel uitgemaakt van de oudercommissie van De Steenrots.

Jan Pluimers is ruim 50 jaar vrijwilliger geweest op kerkelijk, sociaal maatschappelijk en cultureel terrein. In 1961 hielp hij mee aan het opzetten van de Zondagsschool van de Nederlandse Hervormde Gemeente 't Harde. Van 1961 tot 1967 heeft hij groepen van de zondagsschool geleid. Ook op andere fronten was hij actief op kerkelijk gebied. Van 1962 tot 1970 en van 1974 tot 1982 heeft hij de functie van ouderling en scriba van de Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente 't Harde bekleed. Vanuit deze kerkelijke functies hebben de vrijwillige werkzaamheden van dhr. Pluimers zich bewogen naar het sociaal-maatschappelijk vlak. Tussen 1969 en 1994 was hij bestuurslid van een stichting die tot doel had het realiseren van een verzorgingstehuis voor senioren in 't Harde. De inspanningen van de stichting werden in 1988 bekroond met de opening van verzorgingshuis Mariposa. Ruim 20 jaar, van 1995 tot 2018, verzorgde hij iedere maandagmorgen de dagopening voor de bewoners van verzorgingshuis Mariposa. Van 1990 tot 2014 was dhr. Pluimers als bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Elburg Helpt Roemenië betrokken bij de verbetering van de leefomstandigheden van het kleine Roemeense plaatsje Covasna. Tussen 1992 en 2009 was hij ook nog bestuurslid van de Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Elburg. In die functie zorgde hij voor sprekers voor de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Ook op cultureel vlak was de heer Pluimers vrijwillig actief. Van 2000 tot 2011 heeft hij zich als voorzitter van het Interkerkelijk Gemengd Koor 't Harde e.o. ingezet voor de bevordering van het geestelijk lied in de optredens van het koor.

Maas Nagelhoud is al een kwart eeuw vrijwilliger op agrarisch gebied en op het terrein van de flora en fauna. In de periode van 1991 tot 1999 was hij bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Wildbeheereenheid Noord West Veluwerand. In die functies leverde hij onder meer een bijdrage aan het opstellen van wildbeheerplannen en het mede-organiseren van de Nationale Schoonmaakdag in de gemeente. Van 1992 tot 2018 was hij bestuurslid van LTO Randmeerkust en haar  rechtsvoorgangers CBTB Elburg en GLTO Elburg. In die rol nam hij deel aan het landbouwoverleg van agrariërs met vertegenwoordigers van de gemeente, had hij inbreng bij het opstellen van bestemmingsplannen en hield hij zich bezig met het faunabeheer ten aanzien van ganzen, herten en vossen. Vanaf 2009 zet Nagelhoud zijn kennis, ervaring en inzichten op agrarisch gebied en op het gebied van flora en faunabeheer in ten voordele van Goorcommissie. Als bestuurslid houdt hij zich samen met zijn medebestuurders bezig met het beheer van de tot het Goor behorende weidegronden. Een deel van deze weidegronden is in gebruik bij agrariërs, een ander deel valt onder een natuurbeheercontract. Vanaf 2014 is hij ook nog actief als bestuurslid en voorzitter van Jachthondenopleiding 'De Veluwse Polder'. In deze rol houdt hij zich onder meer bezig met alle zaken rondom het trainen en examineren van jachthonden.

Anko Haaie van der Wielen is al bijna een kwart eeuw vrijwilliger bij de Stichting tot Behoud van Elburger Botters. Op verschillende terreinen en met diverse verantwoordelijkheden zet hij zich in voor het verwezenlijken van de doelen en idealen van de Botterstichting en daarmee voor de Elburger samenleving als geheel. Van 1995 tot 1 januari jl. was hij secretaris van het bestuur van de stichting, sinds 1995 is hij coördinator vrijwilligers, sinds 2010 is hij daarnaast als coördinator leerwerkproject
actief en sinds 2015 ook nog als Fondsenwerver.

Gerrit Smit In de periode 1982 tot 1998 heeft Gerrit Smit zich in diverse hoedanigheden en met verschillende verantwoordelijkheden ingezet voor voetbalvereniging SV 't Harde: als jeugdleider, jeugdtrainer, bestuurslid jeugd en hoofdbestuurslid. In de periode 2004 -2011 was hij als vrijwilliger actief bij de Lokale Omroep Elburg (LOE). Op de zaterdagmiddagen presenteerde hij sportprogramma's en op de zondagen werkte hij mee aan de zondagprogramma's, zoals de populaire Bijbelquiz.
Sinds 2006 is hij penningmeester van het Interkerkelijk gemengd koor 't Harde en sinds 2009 secretaris van het bestuur van Chr. Mannenkoor 't Harde. In de periode 2000 - 2002 heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het van de grond krijgen van het eerste wijkcomité van 't Harde.

Gerard Lokhorst was van 1998 tot 2009 lid van de cliëntenraad van verpleeghuis De Voord. Van 1999 tot 2010 was hij lid en voorzitter van een werkgroep van zendingsorganisatie Stéphanos Malawi en was hij als zodanig betrokken bij het organiseren en uitvoeren van allerhande activiteiten om geld voor de zending bijeen te brengen. Van 2003 tot 2006 was hij lid van de commissie die een jubileumboek heeft gemaakt voor het 100-jarig bestaan van de Ds. Baxschool te Doornspijk. Sinds 2007 is hij voorzitter van de stichting Vrienden van Hart van Thornspic. Hij zet zich al vanaf de oprichting in om van Hart van Thornspic een mooie en fijne plek te creëren voor bewoners en bezoekers. Hij verzorgt ook weeksluitingen in Hart van Thornspic en doet er allerhande praktische klussen. Ook op kerkelijk gebied is hij als vrijwilliger actief. Sinds 2010 is hij BHV-er en leider van een jeugdclub van de Hersteld Hervormde Kerk Doornspijk, sinds 2016 is hij lid van de bouwcommissie die de nieuwbouw van een kerkgebouw voorbereidt en sinds vorig jaar is hij voorzitter van de kringloopwinkel die de financiering van het nieuwe kerkgebouw moet helpen mogelijk maken. Verder is vermeldenswaard dat Gerard Lokhorst al bijna 50 jaar een zeer gewaardeerd medewerker is van bouwbedrijf Salverda te 't Harde.