• De gronden van de Kijktuinen worden betrokken bij de structuurvisie.

    Archief BDU

'Oude cijfers gebruikt bij opstellen rapport Wonen in Balans'

NUNSPEET Bij het opstellen van het rapport Wonen in Balans is gebruik gemaakt van prognoses uit 2015. Dat antwoordt het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders op vragen van de fracties van VVD en PvdA/GroenLinks over de nota. Hierin wordt aangegeven dat Nunspeet tot 2040 nog maar behoefte heeft aan honderd extra woningen.

Wijnand Kooijmans

Aangegeven wordt dat het rapport niet actief is gepubliceerd door de provincie Gelderland, maar alleen een bijlage was bij een Statenvoorstel. Ook is er alleen een digitale versie van het rapport. Het is opgesteld op verzoek van de provincie Gelderland, uitsluitend om te dienen als gespreksstof voor een discussie over de overloop van woningzoekenden vanuit de Randstad naar de provincie Gelderland. Het rapport heeft dan ook geen formele status.

SIGNAAL De basis voor de prognoses uit 2015 komt bij het Planbureau voor de Leefomgeving vandaan en staat los van de Primos prognose die door de provincie wordt gehanteerd bij het bepalen van de woningbehoefte. De opstellers van het rapport erkennen de laatste tijd van diverse gemeenten in Gelderland het signaal te hebben gekregen dat ze de laatste jaren sterk zijn gaan groeien en dat Nunspeet daartoe ook behoort.

In de beantwoording wordt aangegeven dat alleen al in 2018 Nunspeet negenhonderd inwoners meer telt dan in het rapport Wonen in Balans wordt aangegeven. Het rapport leidde in Nunspeet tot flink veel commotie. Inwoners van 't Hul-Noord grepen de cijfers aan om te bepleiten het voorkeursrecht op hun gronden te beëindigen, omdat de woningbehoefte veel kleiner is dan door de gemeente Nunspeet tot nu toe is aangegeven.

KIJKTUINEN De bestemming van de gronden van de Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet wordt meegenomen in de op te stellen structuurvisie. De gronden zijn door de gemeente aangekocht uit strategisch oogpunt.

Bij dat besluit is er van uitgegaan dat de gronden mogelijk voor uitbreiding van de begraafplaats of woningbouw kunnen worden ingezet. Over deze toekomstige invulling is echter nog geen besluit genomen. De structuurvisie wordt opgesteld in het kader van de in de omgevingsvisie opgenomen ambitie voor woningbouw.

Het gebruik van de Kijktuinen is per 1 januari 2019 beëindigd. De voormalige eigenaar moet voor 1 juli ook de door hem bewoonde bedrijfswoning leeg opleveren. Hij is inmiddels begonnen met het opschonen van het terrein. Tot eind april worden verkochte planten uit de grond gehaald.

BESTEMMINGSPLAN Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gronden vanaf 1 januari kunnen worden verhuurd aan de agrariër die de voormalige maïsdoolhof ook al jaren onderhoud. Dit tot de toekomstige bestemming van het terrein bekend is.

Hiervoor moet wel een tijdelijke omgevingsvergunning worden afgegeven. De bedrijfswoning wordt op termijn verkocht.