• Wijnand Kooijmans

'Wethouder stuurt raad niet met kluitje het riet in rond Joris'

NUNSPEET De stuurgroep die zich bezig houdt met de aanpassing van de stationsomgeving in Nunspeet bekijkt inderdaad nog of een restaurant Joris in afgeslankte vorm wel een plek kan krijgen op het Veluwe Transferium.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Jaap Groothuis aan in de commissie Ruimte van de gemeente Nunspeet. Aanleiding was een vraag van Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) naar aanleiding van een uitspraak van wethouder Marije Storteboom in de raadsvergadering. Hierin gaf zij aan dat naar de afgeslankte vorm wordt gekeken. Kouwenberg vroeg zich af of de wethouder de raad niet met een kluitje in het riet had gestuurd en al niet de afweging al is gemaakt dat Joris geen plek kan krijgen op het Transferium.

EIS In een mededeling aan de commissie van wethouder Storteboom geeft ze aan dat niet aan de eerste eis van eigenaar Thonhauser van Joris kan worden voldaan. Hierin werd door hem gevraagd om een locatie op het transferium, uitgaande van de bestaande aard, omvang en bedrijfsviering van het restaurant, inclusief aanvullende bebouwing en de daarbij behorende ruimte voor parkeren.

Bij de beoordeling van deze vraag heeft het college van burgemeester en wethouders geconcludeerd dat de oorspronkelijke uitgangspunten van het transferium nog steeds gelden en er eigenlijk sprake is van een potentiële versterking door de voorgenomen herontwikkeling van het stationsgebied. Mede door het aanbrengen van een tunnel voor langzaam verkeer en een opgang naar het station.

CLAIM Staatsbosbeheer heeft eveneens aangegeven te hechten aan de huidige visie op het gebied. In het tweede deel van 2018 is door hen, samen met het Outdoor Centrum verder gewerkt aan een verdere ontwikkeling van het bestaande informatiepunt en het natuur activiteiten centrum. Ze handhaven daarmee hun oorspronkelijke claim uit 2012.

Door de gemeente is in een eerder stadium opnieuw bevestigd dat zij het initiatief voor een klimbos in samenhang met het natuur activiteiten centrum toejuicht. Uitkomst van het onderzoek naar de verbetering van de stationsomgeving is dat de Veluwe het dorp Nunspeet moet worden ingetrokken en niet andersom. Dat maakt dat sterk gehecht wordt aan de groene beleving op en rond het transferium.

VOET Punt waarop Kouwenberg zijn vraag baseert is dat in de mededeling aan de commissie ook valt te lezen (zij het als tussenregel) dat ook een Joris in afgeslankte vorm niet realiseerbaar is op het Transferium. Kernpunt is, zo wordt aangegeven, dat er onvoldoende ruimte is om het parkeren in te passen. Verdere verruiming van die ruimte komt, zo wordt aangegeven, op zeer gespannen voet te staan met de kernwaarde van het gebied: entree van de Veluwe in een stevige groene setting.

In de mededeling staat ook te lezen dat het toevoegen van een horecafunctie die ook in de avond tot laat druk kan worden bezocht, niet strookt met de kernwaarde van het transferium. Aangegeven wordt dat de Veluwefunctie beperkt moet blijven tot de aan dagrecreatie ondergeschikte functies.

UITSLAG Naar aanleiding van deze schriftelijke mededeling kwam Groothuis in de commissie met de uitspraak dat het verzoek tot een Joris in afgeslankte vorm nog wel wordt beoordeeld. Hij verwacht dat op korte termijn hiervan de uitslag bekend is. De wethouder geeft in de mededeling ook aan dat de gesprekken met de eigenaar en de exploitanten van het restaurant worden voortgezet.