• Epe streeft naar verduurzaming. Daartoe is een convenant afgesloten tussen de gemeenten, de Bedrijvenkring en de Industriekring.

    Dick van der Veen

Verduurzaming van bedrijventerreinen Epe sneller

EPE De bedrijvenkring gemeente Epe en industriekring Eekterveld hebben samen met de gemeente Epe een convenant opgesteld met het doel de verduurzaming van (bedrijven)terreinen te versnellen. Ook de RSG Noor Oost Veluwe sluit zich hierbij aan.

Dick van der Veen

Ze doet dat in haar voorbeeldrol voor de jeugd. In het convenant wordt aansluiting gezocht bij het door de Sticbting Bedrijventerreinen Energiepositief ontwikkelde programma voor de verduurzaming van genoemde terreinen. De stichting is een initiatief van onder andere TNO, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en Oost N.V. De achterliggende gedacht is ook gefocust op het versterken van de lokale economie.

PARTNERS Samen met het mkb en andere partners wordt een aanpak ontwikkeld, gericht op enerzijds energiebesparing en anderzijds innovatie sop het gebied van energietransitie en duurzame mobiliteit. In de Economische Visie Epe zijn acties opgenomen die er toe moeten leiden dat de gemeente in 2015 in economisch opzicht vitaal, slim en uitnodigend is. Een ervan is het energieneutraal maken van bedrijven. In het convenant liggen afspraken vast dat er binnen een afgesproken termijn energie-neutraal gewerkt wordt en samenwerkingspartners hetzelfde gaan doen. Deze samenwerking geeft uitvoering aan deze actie. De voorbeeldrol van de gemeente en RSG Noord Oost Veluwe ligt in het convenant opgesloten. Daaraan wordt door het bedrijfsleven veel waarde gehecht. Het is voorwaarde voor deelneming.

STAPPEN Na het vaststellen van het Duurzaamheidsprofiel Epe is eerst uitvoering gegeven aan het faciliteren en stimuleren van energiebesparing en opwekken van duurzame energie bij inwoners en maatschappelijke organisaties. Isolatiesubsidie, Stimuleringslening en recentelijk de invulling van het energieloket zijn daar voorbeelden van. Het faciliteren van bedrijven in verduurzaming is een logische volgende stap in de verduurzaming van de gemeente. Voor de uitvoering van de economische visie stelde de raad 130.000 euro beschikbaar. In eerste instantie geeft men 25.000 euro uit voor de onderzoeksfase. Het resterende bedrag van 105.000 euro acht men voldoende voor overige projecten in het kader van de economische visie 2018-2021. Voor aanvullende nieuwe initiatieven zal het college opnieuw een besluit moeten nemen. Het Convenant is vorige week ondertekend op het lokale Cleantech Tomorrow Event in de RSG Noord Oost Veluwe door het bedrijfsleven en voortgezet onderwijs. Wethouder Erik Visser is als portefeuillehouder economie en onderwijs direct betrokken bij dit convenant. Het landelijk beleid gaat er van uit dat Nederland in 2050 volledig is overgeschakeld op duurzame energie. Het proces om dat te realiseren vergt een lange adem en zal eveneens extra investeringen vergen van alle stakeholders.

INTENTIE Het Convenant in Epe legt de intentie vast om samen met het Eper bedrijfsleven deze energietransitie voor bedrijven handen en voeten te geven.