• Angela van Erven

Orde op zaken in multifunctioneel centrum De Marke

HATTEM Het overleg dat dinsdagavond plaatsvond tussen het oude en nieuwe bestuur van MFC De Marke en wethouder Martijn Hospers moet duidelijkheid geven om een definitief oordeel te vormen over naheffing van 232.637 euro van de Belastingdienst aan De Marke. Eerder werd in het rapport van Drijver en Partners aangegeven dat het niet mogelijk is de exploitatie van De Marke te verbeteren zonder eerst orde op zaken te stellen.

Omdat De Marke niet beschikte over genoeg liquide middelen heeft het college besloten om in afwachting van de jaarrekeningen 2016 en 2017, een voorschot te verlenen op de nog vast te stellen subsidie om de belasting te kunnen betalen. Het collegebesluit heeft alleen betrekking op dit voorschot en is dus nog geen vaststelling van de subsidie. Dit bedrag wordt specifiek aangewend voor de betalingsverplichting voortvloeiend uit de terug te betalen BTW over de periode 2012-2015, inclusief de invorderingsrente. Het tweede voorstel wat nog volgt betreft de dekking voor incidentele bedragen voor de BTW van 2016 en 2017 en een doorkijk en dekkingsvoorstel voor de structurele gevolgen van de veranderde BTW verrekenpercentages voor de exploitaties van het zwembad en MFC De Marke vanaf 2017. Meer gedetailleerde uitleg over het nut en noodzaak zal door het bestuur worden gegeven in de aparte bijeenkomst met de raad in februari.