• Koen Suyk

Economic Board Noord Veluwe ziet kansen in uitbreiding Lelystad Airport

VELUWE In alle sectoren van het bedrijfsleven moet voldoende personeel aanwezig zijn. Maar dat moet ook zodanig zijn toegerust dat gemakkelijk kan worden overgeschakeld naar ander werk. Bovendien moet iedereen mee kunnen doen in het arbeidsproces.

Wijnand Kooijmans

Dat is één van de ambities in het jaarplan 2019-2020 dat door voorzitter Joos Fraanje en vicevoorzitter Ronald Cleijsen van het Economic Board Noord-Veluwe is overhandigd aan wethouder Gert van den Berg van de gemeente Nunspeet. De laatste is de bestuurlijke trekker van het thema economie binnen de samenwerking van de gemeenten op de Noord-Veluwe.

SLEUTELWOORD In het thema Onderwijs Arbeidsmarkt is voor Fraanje en Cleijsen talentontwikkeling het sleutelwoord. Zij willen dat werknemers en jongeren zich in brede zin kunnen ontwikkelen en (bij)scholing moeten volgen om aan de toekomstige arbeidsmarkt deel te kunnen blijven nemen. Door meer te sturen op competenties in plaats van kennis kunnen bedrijven en werknemers, zo vinden beiden, sneller inspelen op veranderingen.

Economic Board Noord-Veluwe wil de behoefte en ambitie bij werkgevers verkennen om op de Noord-Veluwe te komen tot een brede aanpak voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en het huidige personeel verder te ontwikkelen.

BEREIKBAARHEID Wat betreft het thema vestigingsklimaat wordt gepleit voor een goede bereikbaarheid door verbetering van de doorstroming op rijksweg A28 maar ook het spoor. De economische kansen die de op handen zijnde uitbreiding van Lelystad Airport meebrengt moet wat Fraanje en Cleijsen betreft worden benut. Ook moeten er voldoende lokale bedrijventerreinen beschikbaar zijn.

Voor de structurele uitvoering van de opgestarte activiteiten is jaarlijks 180.000 euro nodig. Voor de periode 2019-2020 wordt van de gemeenten jaarlijks een bijdrage gevraagd van 65.000 euro. Het grootste deel hiervan moet worden opgebracht door de gemeenten Putten, Ermelo, Nunspeet en Elburg die samenwerken als het gaat om economie.

UITBOUW De gemeenten wordt tevens gevraagd mee te helpen om voor de uitbouw van de plannen geld te krijgen van de provincie of Rijk, 'al dan niet samen met andere regio's. Fraanje en Cleijsen benadrukken dat het niet gaat om een gift. De gemeenten – en daarmee de samenleving – krijgen er, zo geven ze aan, veel voor terug. Volgens Cleijsen is het met 'botje bij botje leggen en eenmalige bijdragen het initiatief voor samenwerking van de regionale drie O's (onderwijs, ondernemers en overheid) niet structureel te maken.

Gewezen wordt op de uitkomst van de recent verschenen regionale sociaal economische visie. Hierin wordt aangetoond dat de Noord-Veluwe één regio is. Eerdere onderzoeken wezen ook al uit dat de Noord-Veluwe een samenhangend gebied is voor wonen, werken, weten/onderwijs, winkelen, zorg en recreatie. Een relatief klein gebied is ingebed in een groter geheel, zoals bijvoorbeeld Zwolle en de Randstad/Amersfoort.

KIJK De huidige maatschappelijke uitdagingen en snelle ontwikkelingen vragen, zo geven Fraanje en Cleijsen aan, om een integrale en gezamenlijke kijk van alle betrokken partijen.