• Bedrijvenpark H2O, gezien vanaf de A28 richting Zwolle.

    Jeroen Keep

Zorgen over ontwikkeling H2O-terrein

HEERDE De fractie van D66/Groen Links in Heerde maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond het H2O-bedrijventerrein. Ze vreest dat zienswijzen van de gemeenten Zwolle en Kampen ertoe kunnen leiden dat de komst van transporteur Bakker naar het terrein als gevolg hiervan gevaar loopt en wil in ieder geval van het college weten in hoeverre de houding van Zwolle en Kampen een blokkade kan vormen. Het treft de fractie onaangenaam dat de beide 'protesterende' steden tot de Raad van Staten willen doorgaan om de facelift van het bedrijventerrein naar logistiek aan te vechten. De reden ervoor is dat men onnodige concurrentie voor het eigen bedrijventerrein vreest dat nog lang niet bezit is.

Dick van der Veen

,,De stellingname en de wijze waarop door de steden de openbaarheid is gezicht treft onaangenaam en hoort niet in een beeld van gemeenten die een routekaart bovenregionale samenwerking uitstippelen." Volgens de fractie staat het ook haaks op uitspraken van het Heerder college dat de gesprekken met Zwolle en Kampen zich drie jaar in positieve sfeer ontwikkelen en meer behelzen dan noodzakelijk overleg over bestemmingsplannen. D66/Groen Links stelt het college de vraag hoe frequent gesprekken hebben plaats gevonden en wanneer dat laatste overleg is geweest. Tevens wil men weten wanneer de H2O-gemeenten over de materie zijn geïnformeerd, hoe het college denkt over de stelling name met het oog op de samenwerkingsrelatie en wil weten of het eens is met de constatering dat het beter is de samenwerking te intensiveren in plaats van elkaar te beconcurreren in een en dezelfde economische regio. Tenslotte wil ze weten wat Heerdec.q. de H2O-partners gaan ondernemen als antwoord op de reactie van Zwolle en Kampen.