• Bedrijventerrein De Kolk wordt verder ingevuld.

    Wijnand Kooijmans

Zes speerpunten voor college in Nunspeet

NUNSPEET Een sterke economie, een vitale leefomgeving, duurzaam denken en doen, samen werken, versterken van de veiligheid en iedereen moet meetellen. Dat zijn de zes kernpunten binnen het collegeprogramma dat is opgesteld door burgemeester en wethouders. De politieke partijen mogen op 18 oktober hier hun zegje over doen.

Wijnand Kooijmans

De komende vier jaar wordt uitgegaan van de eigen kracht van de inwoners. Kwetsbare groepen wil het college actief bij de samenleving betrekken. Preventie wordt gezien als een belangrijk punt om daarmee zwaardere ondersteuning en zorg te voorkomen. Voor wie dat nodig heeft blijft een goed 'vangnet' beschikbaar. Om het belang van goed onderwijs te onderstrepen wordt ingezet op nieuw- en verbouw van scholen. Gekeken wordt hoe de belangrijke taak van mantelzorgers binnen de samenleving kan worden ontlast.

ARBEIDSMARKT Het college constateert dat er nog steeds kinderen zijn die niet naar school gaan en dat jeugdigen de school verlaten zonder diploma, terwijl dat als een noodzaak wordt gezien om een goede start op de arbeidsmarkt te maken. Dat maakt dat het college zich blijft inzetten om te bereiken dat ieder kind naar school gaat en met een diploma op zak de school verlaat. Al wordt een leven lang leren ook gestimuleerd.

Werk wordt gezien als de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom worden inwoners ook de komende vier jaar gestimuleerd aan het werk te gaan. Maar beseft wordt dat mensen ook in financiële problemen kunnen komen. Ook dan wil de gemeente meewerken aan het vinden van oplossingen zodat ook deze groep mensen kan blijven meedoen aan de samenleving. Inwoners mogen zich, in de ogen van het college, niet onveilig voelen. Ingezet wordt op het stoppen en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

BEDRIJVENSTRIP Als het gaat om een sterke economie wordt de bedrijvenstrip in Elspeet aangelegd. Het bedrijventerrein De Kolk wordt verder ontwikkeld waarbij wordt gestreefd naar een uniforme groene aankleding van het terrein. Bestaande bedrijventerreinen wil het college vitaal en toekomstbestendig houden. In navolging van De Kolk moet ook hier parkmanagement worden ingevoerd.

De attractiewaarde van de Markt moet, in de visie van het college, worden versterkt. Dit door de ondersteuning van lokale initiatieven en hen de benodigde faciliteiten te bieden. Waar mogelijk wil het college de initiatiefnemers ook op één lijn zien te krijgen. Het particulier initiatief om te komen tot een klimbos bij het Veluwe Transferium wordt toegejuicht. Gekeken wordt of inwoners de kans kan worden geboden een eigen bedrijf te starten met tijdelijk behoud van uitkering.

PROJECTEN De verhoging van de onroerendzaakbelasting wordt alleen verhoogd met het inflatiecijfer en waar nodig voor grote projecten als de bouw van een sporthal en zwembad op De Wiltsangh waarbij bestaande accommodaties worden aangepast naar de huidige eisen. Als het gaat om veiligheid wordt de woonoverlast aangepakt en wil het college voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten.