• De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe Onderwijsvisie.

    Gemeente Hattem

Zes basisscholen in Hattem worden 'geclusterd'

HATTEM De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe Onderwijsvisie.  Het plan voorziet  in het clusteren van zes basisscholen tot drie integrale kindcentra. De eerste belangrijke stap is het clusteren van de Zaaier en de Van Heemstraschool. Beide scholen kampen met sterk verouderde gebouwen. Samen met de schoolbesturen gaat de gemeente op zoek naar een goede locatie. Naar verwachting gaat de nieuwbouw van de Zaaier en de Van Heemstraschool in 2020 van start.

Angela van Erven

Het andere cluster is het Palet en de Sint Andreasschool op een nader te bepalen locatie. Het reeds bestaande cluster van de Jan Jasperschool en de Vlonder zal met een eventuele functionele en technische aanpassing van de gebouwen worden gehandhaafd. De schoolbesturen en de gemeente vinden drie locaties met elk een cluster van twee scholen het beste passen bij de schaal van Hattem. Scholen blijven op die manier persoonlijk en kleinschalig. In de onderwijsvisie staat verder dat geconcludeerd kan worden dat het opnieuw opstarten van een school voor voorgezet onderwijs gezien het geringe aantal Hattemse leerlingen dat hiervan gebruik zal maken complex is.

KIND CENTRAAL ,,In de onderwijsvisie staat het kind centraal. We willen graag dat kinderen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de samenleving worden. Hierbij streven we naar optimale samenwerking voor een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit voor alle kinderen in Hattem. Verder streven we naar sterke onderwijsvoorzieningen zodat elke leerling een passend en thuisnabij onderwijstraject kan krijgen dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten", geeft wethouder Martijn Hospers aan.

Er zijn drie aanleidingen voor de onderwijsvisie. ,,De ontwikkelingen waaronder passend onderwijs, de doordecentralisatie van onderhoudstaken maar ook de decentralisatie van de jeugdzorg maken dat er anders wordt aangekeken tegen onderwijs, de manier waarop onderwijs wordt ingericht en de wijze waarop onderwijsinstellingen en hun voorzieningen in verbinding met de samenleving staan. Binnen deze context willen de scholen zich onderwijskundig en maatschappelijk verder ontwikkelen en versterken om optimale onderwijskwaliteit en meerwaarde te kunnen leveren. Zowel inhoudelijk als in het kader van huisvesting."

ONDERHOUD NODIG ,,Op alle scholen is de komende jaren onderhoud nodig om te komen tot een kwaliteit die past bij de hedendaagse onderwijskundige en technische eisen. Passende huisvesting van scholen is ook een randvoorwaarde om de benodigde onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Ook de demografische ontwikkeling, het aantal schoolgaande kinderen neemt de komende jaren in Hattem met 4 procent af, is een reden. Onderwijsvoorzieningen moeten hierop zijn ingericht. Hierbij zijn ook aspecten als gezamenlijk en multifunctioneel gebruik belangrijk", aldus Hospers.

,,Ik ben er trots op, dat we dit plan voor de toekomst van het onderwijs samen met de scholen en andere partners hebben kunnen maken. Nu de gemeenteraad deze visie heeft vastgesteld, kunnen we verder met de uitvoering van de visie."