• Het college van burgemeester en wethouders.

    Fotografie Joop Luimes

Woonlasten Epe 50 euro omlaag

EPE De programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Epe biedt volop perspectief voor toekomstige uitdagingen. Er is ruimte voor 500.000 euro aan structurele uitgaven of investeringen. Daarnaast kunnen voor 7,5 miljoen aan incidentele uitgaven worden verricht.

Dick van der Veen

De inwoners zien als gevolg van een aantal ontwikkelingen de woonlasten in 2018 met 50 euro afnemen. Voor de gemeente betekent het 750.000 minder inkomsten. Epe zit met de woonlasten toch al ruim onder het landelijk gemiddelde. De verlaging van de woonlasten is een rechtstreeks gevolg van het geld dat de gemeente binnen krijgt als precariobelasting op kabels en leidingen. Dat betreft een bedrag van 2.252.000 euro. Andere gunstige cijfers komen uit de hoek van risico's sociaal domein (1.095.000 euro), bouwgrondexploitatie en woningbouwprogrammering (2.781.000 euro), algemene reserves (1.380.000 euro). De forse inzet van reserves op velerlei gebied zorgen voor afname van de gemeentelijke financieringsmiddelen.

Het geld gaat met name naar het onderwijs en wel speciaal de renovatie van de RSG Noordoost Veluwe, waarmee 4.7 miljoen euro is gemoeid. Verder onder meer herinrichting centrum Vaassen (600.000 euro), economische visie (130.000 euro), toerisme en recreatie (450.000 euro), sport en bewegen (100.000 euro en digitaal stelsel omgevingswet (445.000 euro).

EENMALIG Eenmalige uitgaven betreffen onder andere onderhoud Koekoek, woonzorg agenda, toegankelijkheid openbare ruimte, brug Grift, bewegwijzering, groene boa's. De kapitaallasten drukken op uitgave rotonde N309 (685.000 euro), renovatie basisschool Krugerstee (2.000.000), uitbreiding christelijke basisschool Mosterdzaadje Gortel (175.000), voorziening accommodatie Zichtstede Vaassen (250.000). Verder onder meer exploitatie Van der Reijdenschool, peuterspeelzaalwerk, aanvullende subsidie voor PWA (28.000 euro in 2018 en 2019) en de Koekoek (50.000 in 2018 en 2019, erfgoedpacht,bijdragen cultuurhistorische musea(25.000 in 2018 en 2019). Routenetwerken, energieloketten, afvalstoffen reductie en blijverslening.

VRIJWILLIGERS Dat vrijwilligers de smeerolie zijn van de samenleving hoeft de gemeente niet te worden uitgelegd. In 2008 deed 35 procent van de inwoners tussen 19 en 65 jaar aan vrijwillige inzet. Voor de groep van 65 jaar en ouder was dat 17 procent. In 2012 was dat opgelopen naar respectievelijk 43 en 31 procent. Het streven is om in 2018 de helft van de Epenaren tussen 19 en 65 vrijwillig met iets bezig te laten zijn en 40 procent van de groep boven de 65 jaar. Uit de cijfers blijkt dat juist de senioren toenemende bereidheid hebben om de maatschappij een handje toe te steken. In Epe beschikt 85 procent van de bevolking over zelforganiserend vermogen: mensen die zelf hun boontjes doppen. De gemeente wil het aantal mensen n dat gebruik maakt van de meedoen regeling en het schoolfonds in 2018 tot nul reduceren. In 2015 maakten er 957, in 2016 675.