• sloop Chuchilflat

    Gerrit Tiemens

Vier woningen in ruil voor sloop van agrarische gebouwen

HULSHORST De agrarische bebouwing op de percelen Harderwijkerweg 265a en 267 in Hulshorst wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats mag de eigenaar vier nieuwe woningen bouwen. Een bestaande bedrijfswoning wordt daarnaast als burgerwoning bestemd.

Wijnand Kooijmans

Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders stemt in met het ontwerp-bestemmingsplan dat nodig is voor de realisering van de plannen. In 2015 is hiermee in principe ook al ingestemd door de gemeenteraad.

In totaal 4.280 vierkante meter aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Op basis van het geldende functieveranderingsbeleid mogen in ruil hiervoor vier woningen worden gebouwd. De afbraak wordt door het college als een winstpunt gezien. Het plan maakt het bovendien mogelijk dat de bestaande bedrijfswoning Harderwijkerweg 267 kan blijven bestaan en bouwkundig verbeterd. De agrarische bedrijfsvoering is beëindigd en kan realistisch ook niet meer worden opgestart,

Wel wordt met de eigenaar nog een overeenkomst gesloten waarin onder meer wordt geregeld dat hij de kosten van eventuele planschade voor zijn rekening moet nemen. Ook kunnen nog bezwaren worden ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan.