• Het verenigingsgebouw De Wheme verdwijnt en maakt plaats voor parkeerplaatsen

    Wijnand Kooijmans

Verenigingsgebouw De Wheme verdwijnt

NUNSPEET De bouw van het nieuwe kerkelijk centrum van de Hervormde gemeente Nunspeet krijgt steeds meer vorm. Op dit moment is men begonnen met het benodigde grondonderzoek dat onder meer moet uitwijzen of er sprake is van vervuilde grond. De start van de bouw is overigens wel vertraagd, streven was 1 december van het vorig jaar de eerste schop in de grond te zetten. Dat maakt ook dat de oplevering van het gebouw in de herfst van dit jaar niet meer haalbaar lijkt.

Wijnand Kooijmans

Het nieuwe centrum dient ter vervanging van het huidige gebouw De Wheme. Dat dateert uit 1955 en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Onder meer is er asbest in het gebouw verwerkt en verkeert het dak in een slechte staat. Dat maakt dat de stookkosten hoog zijn. Ook zijn de zalen en de keuken te klein. De opbaarruimte voor begrafenissen vanuit het kerkelijk centrum laat ook te wensen over. Daarnaast wordt als praktisch bezwaar ervaren dat er een fysieke afstand is tussen de Hervormde dorpskerk en De Wheme. Gekeken is of renovatie mogelijk was. Dat zou te veel kosten maar heft bovendien het praktische bezwaar niet op.

VERKOCHT  De ondergrond van het huidige gebouw en het daaraan grenzende parkeerterrein is verkocht aan de gemeente Nunspeet. Plan is hier een parkeerterrein te realiseren dat plek biedt aan tachtig auto's. Tevens wordt momenteel onderzocht of een deel van de weekmarkt hier kan worden gehouden zodat er meer ruimte komt voor een betere aankleding van de huidige Markt.Het nieuwe kerkelijke centrum gaat achthonderd vierkante meter tellen. Hierin wordt het kerkelijk centrum ondergebracht en RadioContact, de omroep van de Hervormde gemeente Nunspeet. Tevens komen er ruimtes voor onder meer nevendiensten, kinderoppas, toiletten en biedt het gebouw ruimte aan de kerkleden om na de dienst hier koffie te drinken. In de kelder komt een zaal, speciaal bestemd voor jongeren. Bij de bouw van het nieuwe centrum wordt aansluiting gezocht bij de stijl waarin ook de dorpskerk is gebouwd zodat beide gebouwen straks één geheel gaan vormen.

STARTKAPITAAL De Hervormde gemeente heeft ruim 6.500 leden. Naast de Hervormde dorpskerk bezit met de Sionskerk en de Opstandingskerk in Nunspeet en de Hervormde kapel in Hulshorst. Om met de bouw van start te kunnen gaan was een startkapitaal nodig van een half miljoen euro. Dat bedrag is inmiddels grotendeels binnen. Verwacht wordt dat de totale kosten van de bouw uitkomen op 875.000 euro. Voor de bouw is een speciale commissie gevormd welke onder leiding staat van Dries Fidder. Bij de voorbereidingen is daarnaast veel werk verzet door Nico Kleiberg en Reijer Leusink. Naast hun kerkelijke werk hebben alle drie ook ruim ervaringen binnen de plaatselijke politiek als respectievelijk raadslid en wethouder.

WIJK De keuze voor een nieuw centrum is onder meer ingegeven door het beleid dat elke wijk over een (kerk)gebouw dient te beschikken dat tevens als ontmoetingsruimte kan functioneren. Hierbij wordt gekozen voor bouw aan het kerkgebouw zelf. Dat heeft onder meer als voordeel dat kinderen voor de nevendiensten niet meer buitenom hoeven. Maar ook worden de ontmoetingen met gemeenteleden zo beter gefaciliteerd.