• Angela van Erven

'Uitdaging om samen aan de slag te gaan'

HATTEM De nieuwjaarsnacht is in Hattem rustig verlopen. ,,Geen uitrukken van de brandweer, geen gewonden en de schade viel mee", aldus burgemeester Jan Willem Wiggers tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hattem maandagavond.

Het thema 'vluchtelingen' stond ook bij de burgervader van Hattem centraal in de nieuwjaars speech. ,,2015 was een veelbewogen jaar dat bij ons blijvende herinneringen en beelden achterlaat. Aanslagen en vluchtelingenstromen. Zij maken deel uit van onze leefwereld hier en nu, maar ook in de toekomst. De wereld is in beweging en die beweging raakt ook Hattem. Evenals voor andere gemeenten liggen ook voor ons daar verantwoordelijkheden in de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd over het gebruik van de schoolgebouwen van de Noordgouw als opvanglocatie voor vluchtelingen."

Wiggers is van mening dat door de grote instroom van vluchtelingen nieuwe afspraken nodig zijn op gebied van woningbouw, onderwijs en zorg. ,,Woningbouwcorporaties moeten meer armslag krijgen en misschien zelf ook wel nemen, om aan de toegenomen vraag naar betaalbare woningen tegemoet te komen en voorkomen dat de wachtlijsten verder oplopen. Speciaal ten opzichte van jonge starters op de woningmarkt is zoiets onverteerbaar."

De burgemeester is blij met de bereidheid vanuit de bevolking om zich in te zetten voor de vluchtelingen. Ook de stellingname van de door de jeugdraad gegeven advies in de 'toekomstagenda jeugd 2035' raakte Wiggers in positieve zin. De jeugdraad geeft daarin aan dat ook een kleine gemeente als Hattem een goede bijdrage kan leveren aan meer begrip en acceptatie in de samenleving. De jongerenraad vindt het vooral belangrijk dat op zowel openbare als 'gelovige' scholen aandacht wordt besteed aan andere geloven en culturen. ,,Deze kennis neemt onduidelijkheid en angst weg. We moeten ze hulp bieden om goed te integreren. De normen en waarden die in Nederland gebruikelijk zijn mogen niet vergeten raken", volgens de jongeren. "Een mooi advies uit een generatie die te zijner tijd het roer van ons overneemt", zo gaf burgemeester Wiggers aan.

Verder benadrukte Wiggers het belang van directe, persoonlijke contacten in de hedendaagse digitale informatievoorziening. 2016 wordt een pittig jaar voor de gemeente Hattem omdat er belangrijke besluiten moeten worden genomen op het gebied van zorgtaken en gemeentefinanciën. ,,Het nieuwe jaar biedt ons, maar ook u, voldoende uitdagingen samen aan de slag te gaan", aldus Wiggers.