Tijdelijke huisvesting asielzoekers in Nunspeet stap dichterbij

NUNSPEET De eigenaar van het pand Eperweg 21 heeft bij de gemeente Nunspeet de vergunningaanvraag ingediend voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 75 vergunninghouders. Een omgevingsvergunning is nodig om het pand te kunnen verbouwen en gebruiken in afwijking van het geldende bestemmingsplan. Voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt op de vergunningaanvraag gaat ze eerst in gesprek met de omwonenden en een toelichting geven op de aanvraag.

Alle op dit moment beschikbare informatie rond dit thema heeft de gemeente samengevat in een document dat op de website is gepubliceerd (zie tekst hieronder). Voor wie daarnaast nog een mondelinge toelichting wil of nog vragen heeft houdt de gemeente een 'inloopbijeenkomst' op donderdag 19 november. Tussen 20.00 en 21.30 uur kan een ieder vrij inlopen. Leden van het college van B&W zijn aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.

Enkele weken geleden heeft de eigenaar van het pand Eperweg 21 te Nunspeet bij de gemeente een principeverzoek gedaan voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders in het pand aan de Eperweg 21 te Nunspeet. Het gaat hierbij om gezinnen en alleenstaanden (maximaal 75), asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben. Ze moeten tijdelijk onderdak hebben totdat definitieve huisvesting in de gemeente Nunspeet voor hen beschikbaar is.

Wat zijn 'vergunninghouders'.

Het zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen en het screeningsproces hebben doorlopen. Vergunninghouders gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden.

Gemeentelijke Beleidslijn vluchtelingenvraagstuk

,,Naar aanleiding van een verzoek van Staatssecretaris Dijkhoff hebben wij rond de crisisnoodopvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen in Vierhouten al een beleidslijn bepaald. Wij hebben besloten geen initiatieven te nemen voor de vestiging van een regulier AZC in de gemeente Nunspeet. Wel willen we als gemeente positief insteken op de huisvesting van vergunninghouders. Overigens hebben alle gemeente een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders."

Principebesluit

Op 20 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek. Als randvoorwaarde is gesteld dat het moet aansluiten bij de gemeentelijke taakstelling. Dat is de verplichting die de rijksoverheid de gemeenten oplegt om vergunninghouders te huisvesten. Voor de gemeente Nunspeet is voor de eerste helft van 2016 dit aantal bepaald op 32 en voor de tweede helft 37, dus totaal 69. De herkomst van de door het COA aan de gemeente Nunspeet toegewezen vergunninghouders is op dit moment niet bekend. Een 'principebesluit' op een 'principeverzoek' betekent niet meer en niet minder dan dat het college aangeeft niet op voorhand tegen te zijn.

De verdere procedure

Om tot een formeel besluit te komen, moet een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend voor het verbouwen en het gebruik van het pand in afwijking van het bestemmingsplan en een aanvraag voor het brandveilig gebruik ervan. Beide aanvragen zijn inmiddels ingediend en deze worden volgende week gepubliceerd in de Huis aan Huis. Er zal een informatieavond worden georganiseerd om het principebesluit toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Het college zal een besluit op beide aanvragen nemen. Een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan mag slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat het college een afweging moet maken van de met de ontwikkeling gemoeide ruimtelijke belangen en moet motiveren dat de ontwikkeling in planologisch opzicht aanvaardbaar is. Het is dus primair een ruimtelijke afweging, alhoewel het college zorgvuldig alle belangen in ogenschouw wil nemen rond de eventuele vergunningverlening.

Na de belangenafweging zal het college een besluit nemen op de vergunningaanvraag. Wanneer de vergunning wordt verleend zal deze worden gepubliceerd. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken. Eventuele bezwaren zullen door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie worden behandeld. Deze commissie brengt hierover een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, die vervolgens het bezwaarschrift gegrond of ongegrond kan verklaren. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan staat hiertegen beroep open.

Vragen hierover….?

In deze periode van belangenafweging wil het gemeentebestuur een ieder zo goed en volledig mogelijk informeren over de aanvraag voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. Er zal een gesprek plaatsvinden met de omwonenden. Ook zal er voor overige belangstellenden op 19 november een inloopavond worden gehouden in het gemeentehuis. Tussen 20.00 en 21.30 uur is er gelegenheid een mondelinge toelichting te krijgen of een vraag te stellen.

Meer informatie

Wat de ingediende vergunningaanvraag betreft is er op dit moment niet meer te melden zoals hierboven omschreven. Wat het landelijke asielbeleid in zijn algemeenheid betreft geeft een uitgebreide vraag- en antwoordlijst op de website van de rijksoverheid een helder antwoord op de meest gestelde vragen (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord....., of via www.nunspeet.nl. Ook op de site van Vluchtelingenwerk Nederland (www.vluchtelingenwerk.nl staat veel informatie de opvang en huisvesting van asielzoekers.