• De gevaarlijke kruising van de Elspeterweg met de Stakenbergweg wordt ook bekeken.

    Archief BDU

Stijging lasten Nunspeet wordt beperkt

NUNSPEET Inwoners van de gemeente Nunspeet moeten komend jaar 1,5 procent extra onroerendzaakbelasting (ozb) gaan betalen. Voor de jaren daarna is de verhoging respectievelijk 1,75 en 1,5 procent.

Wijnand Kooijmans

Door het college van burgemeester en wethouders wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Wel wordt de mogelijkheid open gehouden de ozb extra te verhogen indien de kosten van grootschalige projecten dit noodzakelijk maken. Een grootschalig project als het opknappen van sportpark De Wiltsangh in combinatie van de bouw van een zwembad en sporthal, wordt mede betaald door een extra verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. De aanleg van twee tunnels ter vervanging van de overweg in de Elspeterweg en de huidige opgang naar het perron van het NS-station worden betaald uit de Nuon-gelden.

EVENEMENTEN Het college gaat op zoek naar een geschikte locatie voor het houden van evenementen. Het gaat dan zowel om terreinen die een bestemming krijgen als evenemententerrein als locaties die eenmalig kunnen worden ingezet. Bij de zoektocht worden aspecten als geluid en veiligheid meegenomen alsmede de impact die evenementen op de omgeving kunnen houden. Ook streeft het college naar vereenvoudiging van de procedures voor het aanvragen van een vergunning. Veiligheid blijft voorop staan.

Er komen beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast. Gekeken wordt of een grotere inzet nodig is als het gaat om het handhaven van de gemeentelijke regels. Nunspeet wil het gebruik van de Wet Bibob uitbreiden naar meerdere terreinen. Met behulp van deze wet kan een vergunning of subsidie worden geweigerd indien de aanvrager wordt verdacht van criminele activiteiten. Een eventueel verleende vergunning kan op grond van deze wet ook worden ingetrokken. Het beleid wordt ondersteund door de politie. Gewerkt gaat worden aan een dynamische woonvisie die er voor moet zorgen dat er passende woonruimte komt voor alle inwoners. Er wordt meer kern- en wijkgericht gewerkt. Ook voor het centrum van Nunspeet wordt een visie opgesteld.

AFSLUITINGEN Nunspeet kiest er voor geen extra afsluitingen van wegen na te streven en ziet af van de aanleg van meer verkeersdrempels. Ook het aantal eenrichtingswegen wordt niet verder uitgebreid. Er komt een fietsplan waarbij vooral wordt ingezet op meer veiligheid voor fietsers en voetgangers in het centrum van Nunspeet, bij scholen en sportparken.

Nunspeet sluit zich aan bij de regionale inzet voor verbreding van rijksweg A28. Met de provincie Gelderland wordt overleg gevoerd om bij de op- en afritten van de Eperweg van en naar rijksweg A28 twee rotondes aan te leggen naar voorbeeld van de Elspeterweg. De kernen moeten bereikbaar blijven met openbaar vervoer en het parkeren blijft gratis.