• Goede toekomst voor speciaal basisonderwijs aan de Geerstraat in Vaassen.

    Dick van der Veen

Sterrenschool en Montessori willen samen

VAASSEN/EPE De gemeenteraad van Epe wil van de stichting Proo meer transparantie bij op handen zijnde inkrimping/sluiting van scholen of het beëindigen van schoolconcepten, zowel qua tijdigheid als inhoudelijk en een betere informatievoorziening naar ouders en medewerkers. Een motie daartoe kreeg unanieme steun.

Dick van der Veen

Portefeuillehouder Erik Visser kan zich vinden in die opvatting. Wel onderstreept hij dat Proo als paraplu organisatie voor het openbaar onderwijs op de Noordoost Veluwe onder de leiding van bestuurder Berend Redder al belangrijke stappen heeft gezet. ,,Door steeds negatieve berichten te ventileren maak je zo'n instelling kapot. Het is een instituut om rekening mee te houden." Hij kon de raad ook positief nieuws verstrekken. Een samenwerking tussen de Sterrenschool en het Montessori-onderwijs neemt concrete vormen aan. Die fusie zou kunnen leiden tot een school aan de Geerstraat die toekomst heeft met ook mogelijkheden bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang. ,,De Sterrenschool heeft 42 leerlingen. Dat kan op termijn problemen geven. Met de twintig van Montessori erbij ontstaat een kwalitatief krachtige school." Aan de Geerstraat gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Er is sprake van maatwerk met de mogelijkheid van vakantie buiten de vaste periodes en een eigen leerroute voor de kinderen. Het (b)lijkt goed te combineren met de opvattingen zoals die in het Montessori-concept liggen opgesloten. Proo staat hier positief in. Met de samenwerking/fusie kunnen de sterke punten van beide instellingen worden verenigd wat naar de mening van het onderwijsveld tot een win-win-situatie zal leiden.

KRITIEK De VVD behoudt haar scepsis over het opti8misme van Proo. Gelet op datgene wat zich in het recente verleden afspeelde wil het er niet in dat met dalende inkomsten de komende vijf jaar 600.000 euro kan worden bij gescoord. ,,De visie is soms ver te zoeken. We hebben weinig vertrouwen in het bestuur. Laten ons graag aangenaam verrassen." Complimenten alom voor de wethouder en de insteek van Eper ambtenaren die een inbreng hadden in het vlot trekken van het schip dat Proo heet. D66 behoudt zorgen met betrekking tot het marketing en communicatie. Het CDA beschouwt de motie als een stevig middel en ziet de zorgen over de financiën bij Proo niet weggenomen. Groen links heeft vertrouwen in de aanpak van Redder en ziet rust en stabiliteit aan de horizon. De wethouder acht het juist dat in Epe de gemeenteraad een signaal afgeeft en niet het college zoals elders het geval is. Hij heeft vertrouwen in de bestuurder en de nieuwe Raad van Toezicht. ,,Een daling van het leerlingental van 3.000 naar iets meer dan 2.000 de komende jaren vraagt om krachtige maatregelen."

In de motie dringt de raad ook aan op maatregelen die moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting en het versterken van de vermogenspositie van Proo. Het coördinatiepunt wordt van het Eper standpunt op de hoogte gebracht.