• Alle partijen willen de vaart er in houden als gaat om de Stationsomgeving in Nunspeet.

    Wijnand Kooijmans

Sport geen prioriteit meer in Nunspeet

NUNSPEET Sport heeft naast het nieuwe complex met zwembad, sporthal en turnhal in de gemeente Nunspeet geen prioriteit als het gaat om extra uitgaven in de begroting voor de periode 2020-2023. Zoals er ook geen geld aan extra subsidies moet worden besteed.

Wijnand Kooijmans

Het zijn twee punten die door de SGP-fractie in de gemeenteraad ingebracht wordt bij de behandeling van de prioriteiten die moeten worden opgenomen in de begroting voor de komende jaren. Door de gemeenteraad wordt hierover donderdag 25 april een debat gevoerd.

De SGP wil zo mogelijk geen extra verhoging zien van de belastingen zien. Voor duurzaamheidsmaatregelen wil de partij precariobelasting inzetten. Voor duurzaamheidsleningen moet blijvend geld beschikbaar blijven.

VVD De VVD wil dat de tekorten op de jeugdzorg worden aangepakt, zonder dat de kwaliteit geweld wordt aangedaan. Daarnaast moet het Rijk ervan worden doordrongen dat het budget dat zij beschikbaar stellen structureel te laag is. Van het college wordt een stimulerende rol gevraagd als het gaat om de komst van een waterstof tankpunt op Nunspeets grondgebied. Windmolens worden voor Nunspeet niet realistisch gevonden.

De PvdA/GroenLinks wil dat wordt gekeken of inwoners met een bijstandsuitkering meer vrijheid kan worden gegeven. Geld dat beschikbaar komt vanuit het Rijk voor de aanpak van kinderarmoede moet ook voor dat doel worden gebruikt. Het storten van vuil moet voor inwoners van Nunspeet gratis worden.

BELONING Aan het gebruik van de milieustraat mogen geen kosten zijn verbonden. Er dient een beloning te komen voor mensen die goed meewerken als het gaat om het gescheiden inzamelen van afval. Dat behoeft niet beslist met geld, maar kan ook wat deze partij betreft in de vorm van een beloning in natura, zoals nu wordt gedaan met compost.

VERHOGING De fractie van de ChristenUnie is bereid in te stemmen met een verhoging van de onroerendzaakbelasting indien de financiering van de grote projecten in gevaar komt. Het gaat dan om de stationsomgeving, de bouw van een zwembad met sporthal en de huisvesting van scholen. De kosten voor de jeugdzorg moeten beheersbaar blijven. Precariogelden moeten worden ingezet om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

CDA Het CDA pleit voor de komst van camera's op speciale plekken en meer aanspreekbaar 'blauw' op straat. Er moet extra worden geïnvesteerd op het gebied van drank- en drugsbestrijding en handhaving. Voor hulpdiensten moet jaarlijks 200.000 euro worden uitgetrokken, voor de promotie van Nunspeet 250.000 euro. Voor Gemeentebelang is het behoud en verbetering van de leefbaarheid van de kernen Vierhouten, Elspeet en Hulshorst belang.

Om het centrum aantrekkelijk te houden moet er zowel naar de parkeerroutes als naar het parkeren voor auto's en fietsen worden gekeken.