• De Jenaplanschool 't Hogeland is blij met het initiatief. De school doet zelf al aan afvalscheiding.

    Dick van der Veen

Scheiden van afval op scholen

EPE Indien de gemeenteraad instemt met de plannen van het college kunnen scholen zich aanmelden voor het gescheiden inzamelen van afval. Ze moeten zich dan wel conformeren aan het educatieve programma CleanWise van Circulus-Berkel, die in de gemeente Epe het ophalen verzorgt.

Dick van der Veen

De bovenliggende gedachte is dat in een duurzame gemeente het schreiden van afvalstromen niet voorbehouden is aan huishoudens. ,,Indien de burgers daaraan meedoen is het logisch dat het ook van scholen, op het werk, van verenigingen en van inwoners op straat wordt gevraagd. Landelijk wordt verkend dat het uit elkaar trekken van afval steeds meer gemeengoed is. De gemeente kan scholen educatief en praktisch faciliteren", zo laten b en w in hun voorstel aan de raad weten. Indien de raad zich in deze gedachte kan vinden ligt een besluit zes weken ter inzage en kan er in die tijd op worden gereageerd. Op dit moment ontdoen scholen vindt er bij scholen geen scheiding plaats en verdwijnt het als bedrijfsafval.

VRIJSTELLING Om het heffen van reinigingsrechten te voorkomen wil het college de scholen daarvan vrijstellen, hetgeen door de gemeenteraad dient te worden bekrachtigd. Het gaat overigens alleen om datgene wat als grondstoffen is aan te merken. Voor het restafval moeten scholen zelf zorg dragen. ,,Afvalscheiding is zo succesvol dat er weinig restafval over blijft. Het ingezamelde materiaal is gelijkwaardig aan huishoudelijk afval en kan eenvoudig worden meegenomen tegen verwaarloosbare kosten. De verwerkingskosten zijn gering door het lage gewicht. Leerlingen van de scholen wonen grotendeels in de gemeente Epe. Circulus-Berkel verricht de inzameling van PMD, GFT en papier. Dat valt te combineren met bestaande routes voor huishoudelijk afval. Dit draagt bij aan zo laag mogelijke kosten en milieu efficiëntie. Circulus-Berkel zorgt voor het uitzetten van mini-containers. Commerciële inzamelaars bieden deze service volgens het college doorgaans niet aan of tegen zeer hoge kosten. Deelnemende scholen krijgen medewerking bij het scheiden van afval. Op voorwaarde dus van deelneming aan CleanWise dat deelnemers leert waarom ze afval moeten scheiden wat bijdraagt aan een afvalvrije school.

Waar de inzameling van PMD-materiaal bij scholen budgettair neutraal kan plaats vinden geldt dat niet voor groen, fruit en tuinafval (GFT). Het voorstel is namelijk dat de scholen niets betalen. Tegenover de kosten staan geen baten in de vorm van reinigingsrechten zoals huishoudens die betalen. De kosten kunnen ook niet gedekt worden via de afvalstoffenheffing. Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel geld het de gemeente gaat kosten. Het komt grofweg neer op het aantal containers vermenigvuldigd met het reinigingsrecht dat nu 120 euro bedraagt. Voor dit jaar is het nadeel beperkt omdat het nieuwe beleid slechts een aantal maanden geldt. Wel is er sprake van een structureel nadeel. De gemeenteraad beslist na de zomervakantie.