• Barry Wensink/BDUmedia

RvS geeft gemeente Nunspeet gelijk

VIERHOUTEN De Raad van State heeft twee bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan 'Buitengebied 2018' ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Eén van de bezwaren was ingediend door een bewoner van de Elspeterbosweg in Vierhouten. Hij is van mening dat de gemeente Nunspeet ten onrechte niet de bestemming 'wonen' aan het westelijk deel van zijn perceel heeft gegeven. Volgens de man zijn deze gronden al tientallen jaren in gebruik voor woondoeleinden.

FOTO'S Door de gemeenteraad van Nunspeet is echter gesteld aan de hand van foto's dat het betreffende perceel al tientallen jaren niet voor bewoning wordt gebruikt. De gronden zijn bovendien gelegen binnen het Gelders Natuurnetwet (GGN). Het hieraan geven van de bestemming wonen maakt de weg vrij voor onder meer de aanleg van verhardingen en bouwwerken. Hierdoor gaat natuur verloren en dat vindt de raad niet wenselijk.

Het hoogste Nederlandse rechtscollege deelt de mening van de gemeenteraad van Nunspeet dat de inwoner van Vierhouten niet aannemelijk heeft gemaakt dat het omstreden deel al langere tijd voor woondoeleinden wordt gebruikt. Daarnaast is er geen indicatie dat het perceel al onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' valt. Daarmee had de gemeenteraad ook geen verplichtingen het perceel opnieuw onder het overgangsrecht te brengen en kan de natuurbestemming in stand worden gelaten.

FOUT Het tweede bezwaar was afkomstig van een inwoner van Hulshorst. Hij vindt dat zijn gronden ten onrechte buiten het bestemmingsplan zijn gelaten. Daarmee heeft de gemeenteraad, naar zijn mening, niet de kans gegrepen een gemaakte fout in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2016' ongedaan te maken.

Voor de gemeenteraad was leidend de gronden niet in het bestemmingsplan op te nemen omdat onduidelijk is of er sprake is van een volwaardig of reëel agrarisch bedrijf. Door de Raad van State wordt dit standpunt overgenomen.

LIJNEN Inmiddels hebben gemeenteraad en betrokkene in grote lijnen al overeenstemming bereikt over de aan het perceel te geven bestemming. In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2019' wil de raad voor het bedrijf een passende regeling opnemen.