• Koen Suyk

Raad Nunspeet stelt strategisch huisvestingsplan onderwijs vast

NUNSPEET De gemeenteraad van Nunspeet heeft donderdag het strategisch huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente deze toekomstvisie ontwikkeld voor de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs voor de komende 15 jaar. In het huisvestingsplan staan de maatregelen op hoofdlijnen beschreven die nodig zijn voor een adequate onderwijshuisvesting op langere termijn.

Uitgangspunt is om waar mogelijk de onderwijsvoorzieningen te clusteren.  Met dit plan staat de gemeente ook de schoolbesturen bij in hun zorgplicht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. De in het strategisch plan beschreven maatregelen zullen in de jaren 2017 tot 2033 gefaseerd worden uitgevoerd. De vraag naar huisvesting van deze scholen verandert als gevolg van demografische, maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. De schoolbesturen en de gemeente zijn aan de ene kant tevreden over 'hoe de schoolgebouwen er nu bij staan'. Maar de gebouwen zijn te weinig ingesteld op modern onderwijs en ze zijn duur in het gebruik. De zorg voor een adequate onderwijshuisvesting is een belangrijk thema in het Collegeprogramma 2014-2018.

In de komende jaren daalt het aantal leerlingen (nu 2.975) naar verwachting met 4,1%. De ruimtebehoefte van de scholen neemt af. De ambitie van de gemeente en schoolbesturen is om samen een drietal IKC's te realiseren (Integrale Kind Centra, dat zijn samenwerkingsverbanden van opvang en onderwijs). We kiezen voor IKC's omdat we daarmee vernieuwingen kunnen doorvoeren en tegelijkertijd andere vraagstukken het hoofd kunnen bieden (zoals krimp en passend onderwijs).

Tot slot willen zowel de scholen als de gemeente de onderwijsgebouwen 'verduurzamen'. Door een duurzaamheidsscan worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor mogelijkheden als andere verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en opwekking van duurzame energie. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het strategisch huisvestingsplan onderwijs zullen de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk het plan verder uitwerken en uitvoeren. Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas kijkt tevreden terug op de constructieve wijze waarop dit plan tot stand is gekomen. ,,Dit plan is een begin en er moeten nog vele stappen volgen, maar de basis is er. Het is ontzettend belangrijk om te investeren in de toekomst van onze kinderen. Met dit huisvestingsplan geeft de gemeente Nunspeet daar blijk van", aldus de wethouder.