• De overweg voor voetgangers naar het NS-station verdwijnt in de tunnelplannen

    Wijnand Kooijmans

Raad kiest voor twee tunnels: voorkeursrecht op 't Hul Noord

NUNSPEET De Nunspeetse gemeenteraad kiest unaniem voor het verder uitwerken van de aanleg voor twee tunnels en het opheffen van de bestaande spoorwegovergang in de Elspeterweg.

Wijnand Kooijmans

Door alle partijen wordt wel aangedrongen op goed overleg met vooral de betrokken ondernemers in het gebied. Door Jeroen Snaterse (VVD) werd hierbij aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders moet streven naar een nieuwe locatie voor restaurant Joris op het Veluwe Transferium. Door de keuze voor twee tunnels moet het restaurant op de huidige locatie verdwijnen.

OVERLEG Wethouder Marije Storteboom zegt dat overleg is gevoerd met de Directe Spoor van het ministerie. Met als voornaamste doel extra gelden te krijgen voor de aanleg van de tunnel voor voetgangers en fietsers met een aftakking naar het perron. Dat maakt het mogelijk de bestaande overweg naar het station eveneens op te heffen. Volgens Storteboom is op dit verzoek niet onwelwillend gereageerd. De unanimiteit van de raad maakt dat gewerkt kan worden aan een verder schetsontwerp dat medio 2019 gereed moet zijn. Met de aanleg van de twee tunnels is in totaliteit een bedrag van ruim 23 miljoen euro gemoeid.

'T HUL NOORD De fracties van VVD en PvdA/GroenLinks stemmen tegen het vestigen van het voorkeursrecht op de gronden in het gebied 't Hul-Noord. Beide partijen vinden dat er voldoende bestaande inbreidingslocaties zijn waar de benodigde woningen in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. André Timmerman (PvdA/GroenLinks) vraagt zich onder meer af waarom geen plan wordt ontwikkeld voor woningbouw op het terrein van de door de gemeente aangekochte Kijktuinen aan de Kienschulpenweg.

Wethouder Jaap Groothuis wil de gewenste oppervlakte en het te aantal te bouwen woningen niet vastleggen binnen de binnenkort te presenteren woonvisie. Maar dit pas te doen in de structuurvisie welke volgend jaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Volgens hem wordt hierdoor de inspraak van de bewoners van het gebied ook het best gewaarborgd. De voorstanders van het voorkeursrecht hebben begrip voor de ontstane onrust. Maar vinden dat het belang van woningbouw het vestigen van dit recht ook noodzakelijk maakt.

WINCKELWEG CDA en VVD stemmen tegen de bouw van vier woneenheden met in totaal 24 appartementen op de hoek van de Winckelweg en Nijverheidsweg. Koos Meijer (CDA) baseert zijn tegenstem vooral op advies van het loket Leefomgeving van het ministerie van infrastructuur en waterstaat waar twijfels bestaan of de bouw kan worden toegestaan op basis van huidige wetgeving.

De overige partijen vinden dat ruimtelijk geen bezwaren kunnen worden ingebracht tegen de plannen, ondanks alle onrust bij omwonenden. Die betreffen de vrees voor overlast en parkeerproblemen.