• Barry Wensink/BDUmedia

Raad Elburg ontvangt financiële kadernota

ELBURG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de kadernota in de raadsvergadering van 10 juli. De nota met de drie hoofdthema's 'duurzaam, leefbaar en betaalbaar' staat model voor de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023, die de raad later in november vaststelt.

Volgens wethouder Henk Wessel sluit de kadernota goed aan bij het Coalitieakkoord 2018-2022: "Hierin benoemen we de maatregelen die belangrijk zijn voor de verdere verduurzaming en het leefbaar houden van de samenleving."

Volgens Wessel liggen de financiële mogelijkheden de komende jaren onder druk: "Enkele uitgaven zijn door externe factoren hoger dan verwacht. Zo is de bijdrage aan de regionale brandweer de komende jaren aanzienlijk hoger. Verder hebben de bezuinigingen van het rijk op de jeugdzorg - net als in de rest van Nederland - ook in de gemeente Elburg gezorgd voor verder oplopende tekorten. De recente toezegging uit Den Haag voor extra geld is bij lange na niet voldoende om de kosten te dekken. Bovendien gaat het hier om een 'sigaar uit eigen doos', want tegelijkertijd volgen er kortingen op het gemeentefonds. In het najaar zullen we samen met de raad heldere keuzes
moeten maken op welke wijze we binnen de beschikbare middelen goede zorg kunnen leveren."

Het kabinet heeft de afvalstoffenbelasting met ingang van 1 januari verhoogd met circa 10 euro per aansluiting. Met ingang van 2020 berekent de gemeente dit door in de afvalstoffenheffing. De overige tarieven zoals OZB en rioolheffing stijgen gemiddeld met 1,5 % per jaar. Wethouder Henk Wessel: "Ik ben blij dat we de gemeentebelasting laag kunnen houden en dat, uitgezonderd de jeugdzorg, de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn."

Sinds 2017 maken inwoners van de gemeente Elburg met succes gebruik van de duurzaamheidslening. Daarvoor is al een miljoen euro opzijgezet. De gemeente wil het nemen van duurzaamheidsmaatregelen nog meer stimuleren. Daarom is het voorstel om de regeling ook open te stellen voor het maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen en scholen. Hiervoor is in de kadernota een half miljoen vrij gemaakt.

Voor de kern Doornspijk is aan een klankbordgroep, die bestaat uit inwoners, gevraagd om concreet mee te denken over diverse mogelijkheden voor de verbetering van de leefomgeving. Hiervoor is een budget van 2 miljoen euro gereserveerd.

De kadernota is te vinden op de website www.elburg.nl