Programmabegroting gemeente Nunspeet

NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2015-2018 aangeboden. Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is tevreden met het resultaat. " In het collegeprogramma 2014-2018 staan de plannen vermeld voor deze gemeente. In deze begroting zijn de plannen financieel onderbouwd. Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen bieden we ruimte en randvoorwaarden voor een verdere ontwikkeling van onze gemeente, een koers voor de toekomst", aldus de wethouder.Het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is aangesteld, heeft een collegeprogramma 2014-2018 opgesteld. Dit collegeprogramma vormt de basis voor deze begroting. In 2015 heeft de begroting een omvang gekregen van ruim € 54 miljoen.Het college voert voor ruim een miljoen euro nieuw beleid op. De exploitatielast van het nieuwe beleid, wat niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen of nodig is voor vervangingsinvesteringen, bedraagt totaal ruim € 370.000. Voor de jaren 2015 tot en met 2018 is dit respectievelijk € 100.000=; € 72.000=; € 78.000=; € 120.000=. In het collegeprogramma zijn een aantal onderwerpen voor nieuw beleid 2015 genoemd. Vanaf 2015 wordt, naast het reguliere onderhoud aan wegen, extra ingezet op het inlopen van opgelopen achterstand op asfaltonderhoud. Komende jaren wordt de hemelwatervisie opgesteld. Bij nieuwbouw wordt standaard het afval- en hemelwater gescheiden. De maatregelen uit de hemelwatervisie worden in 2015 en verder geïmplementeerd. In de vastgestelde nota Hondenbeleid zijn maatregelen opgenomen ter voorkoming van overlast door hondenpoep. De komende jaren wil het college dit beleid gaan uitvoeren. Tenslotte is vanuit het collegeprogramma de vorming van een gebiedsfonds vitale wijken voorgesteld.Op dit moment wordt het gemeentehuis verbouwd en klaargemaakt voor het nieuwe werken, hier in onze gemeente het Nunspeets Werken genoemd. Door flexibel om te gaan met de beschikbare ruimte kan het aantal werkplekken worden verminderd (veel parttimers), wat een efficiencywinst betekent. Ook wordt er digitaal gewerkt aan een kwaliteitsslag en wordt het zaakgericht werken ingevoerd. Dit alles wordt gedaan om de burger nog beter van dienst te zijn. Voor deze kwaliteitsslag is er geld beschikbaar.Decentralisaties sociaal domeinDe gemeenten worden op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. Dat vergt extra inzet van de gemeente. Vanuit het Rijk komt er budget naar de gemeente Nunspeet. Deze budgetten staan vermeld in deze begroting. In 2015 is het totale beschikbare budget voor deze transities is ruim € 13 miljoen die voor de taken binnen het sociale domein ingezet mogen worden.Op donderdag 30 oktober 2014 buigt de gemeenteraad zich over de plannen van het college.