• Dick van der Veen

Proef met versneld verwijderen asbestdaken in Epe

EPE In de provincie Gelderland liggen naar schatting 14,2 miljoen m2 aan asbestdaken. Een deel ervan bevindt zich in de gemeente Epe. In 2024 moeten ze allemaal zijn verwijderd. Epe, Apeldoorn en waarschijnlijk ook Brummen nemen deel aan een pilot van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel dat onderdeel vormt van een provinciaal versnellingsplan. Die pilot levert een interactieve asbestkaart op.

Dick van der Veen

Epe deed eerder mee aan een onderzoek van Tauw naar een effectieve en efficiënte methode om het arsenaal aan asbestdaken in beeld te brengen. Het werd gekozen vanwege het areaal aan buitengebied. Uit dat onderzoek blijkt dat een betrouwbare inventarisatiemethode een score van 85-90 procent oplevert. De gegevens uit het Geografisch Informatie Systeem kunnen leiden tot een voorselectie van panden, waarna op basis van luchtfoto's en veldinspecties bij twijfelgevallen verdere verfijning plaats vindt. Provinciaal moet 1 januari circa 85 procent van alle asbestdaken in beeld zijn. Toezichthouders van gemeente en omgevingsdienst kunnen de verzamelde data aanvullen en corrigeren met veldwaarnemingen in de loop van 2018. Uiteindelijk moet eind 2018 circa 95 procent van de asbestdaken bekend zijn.

VERSNELLING Voor versnelling van de sanering moet per gemeente in kaart komen wat de omvang en spreiding is en welke doelgroepen het betreft. Verschillende doelgroepen vragen om uiteenlopende aanpak. De pilot dient een goed instrument op te leveren voor toezichthouders om saneringen te monitoren, de zogenaamde interactieve asbestkaart. De gemeente kan daar de aanpak op afstemmen. Sloopmeldingen en op basis daarvan uitgevoerde saneringen worden toegevoegd voor een betrouwbaarder en actueler beeld. Bij controlebezoeken kan een toezichthouder nagaan of een asbestdak aanwezig of verwijderd. De kosten voor Epe bedragen 21.500 euro Die bestaan voor meer dan de helft uit de schouw van (twijfel)daken, controle sloopmeldingen en inhuur externe krachten. In de begroting 2017 van Epe is een bedrag van 50.000 euro opgenomen voor een plan van aanpak en inventarisatie.

SUBSIDIE De rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar. Voor dit jaar is een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020. De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres. Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling, De aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering worden ingediend. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is genoemd op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak. Binnen 13 weken volgt de beslissing op de aanvraag. Het wordt afgeraden om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Die moeten uiteindelijk samen met het asbestdak worden verwijderd en dat zorgt voor extra kosten. Subsidieaanvragen kunnen worden gedaan via www.mijnrvo.nl. Bekijk ook de gemeentelijke site.