• de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.

    Waterschap Vallei en Veluwe
  • Waterschap Vallei en Veluwe

Prijsvraag voor naamgeving bruggen hoogwatergeul en Werverdijk

HEERDE Bewoners van de gemeente Heerde en bewoners uit Marle worden opgeroepen een passende naam te bedenken voor de brug over de inlaat Kerkdijk Heerde en de beide bruggen Werverdijk Wapenveld (één naam).

De namen dienen een bij het gebied van de bruggen passende naam te krijgen. De bouwwerken maken deel uit van de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Het gebied van de hoogwatergeul is eind dit jaar 'hoogwaterveilig' en daarmee zijn de steden en dorpen aan dit deel van de IJssel veilig voor extreem hoogwater.

Aannemerscombinatie IJsselweide werkt in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe hard aan de bouw van de inlaat met brug Kerkdijk ten behoeve van de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De bruggen Werverdijk zijn nagenoeg gereed. Rijkswaterstaat heeft Waterschap Vallei en Veluwe gevraagd een naam te geven aan de brug over de inlaat bijvoorbeeld in de vorm van een prijsvraag. In overleg met de gemeente Heerde wordt ook een naam gegeven aan de beide bruggen Werverdijk.

Een commissie is in het leven geroepen om de inzendingen te beoordelen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Heerder Historische Vereniging, de klankbordgroep (bewoners) van het project Veessen Wapenveld, opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe en opdrachtnemer Combinatie IJsselweide.

Inzendingen dienen per mail te worden gestuurd aan: veessen-wapenveld@vallei-veluwe.nl of per brief: Projectkantoor Veessen Wapenveld, Veesser Enkweg 39-I, 8194 LK Veessen. Suggesties dienen uiterlijk binnen te zijn op 1 mei. Winnende inzendingen kunnen een prijs tegemoet zien.

meer informatie over de hoogwatergeul: www.veessen-wapenveld.nl en www.ijsselweide.com.

Gemaal Veluwe regelt de waterstand in de IJsselvallei, ligt naast de toekomstige hoogwatergeul en geeft aan weerszijden van het gebouw een prachtige doorkijk op het water dat wordt afgevoerd naar de IJssel.

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken Ze aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.