• Lex van Lieshout

Servicepunt langer in Veluvine

NUNSPEET Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet blijft in ieder geval tot 1 augustus 2020 gevestigd in de Veluvine aan de F.A. Molijnlaan. Dat is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie was het servicepunt gevestigd in de hal van het gemeentehuis. Als proef is het daarna per 1 augustus 2018 ondergebracht in de Veluvine. Dit met de verwachting dat meer aansluiting met het samenleving kan worden verkregen door er meer 'tussenin' te zitten.  De proef wordt nu met een jaar verlengd.

Uit een evaluatie blijkt dat het servicepunt in de nieuwe locatie goed is te vinden voor vrijwilligers en organisaties. De contacten met een aantal organisaties zijn sneller en concreter gelegd, ook midden in de zomer. De contacten met de medewerkers van de gemeentelijke afdeling dienstverlening lopen nu meer per e-mail en telefoon in plaats van persoonlijk. In de praktijk lijkt dit geen belemmering te zijn voor vrijwilligers om afspraken te maken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.

HUISVESTING Partijen die bij de evaluatie zijn betrokken geven aan dat huisvesting binnen de Veluvine logisch is met betrekking tot de aansluiting met andere partijen in het welzijnswerk. Mensen lopen gemakkelijker naar binnen.  Een kritische kanttekening wordt wel geplaatst bij de vindbaarheid van het kantoor. De standaardbewegwijzering wordt niet als voldoende ervaren.

Ook het inleveren van fysieke ruimte wordt als beperkend ervaren omdat er minder privacy is. De gesprekstafel kan niet anders dan dichtbij de bureaus van de medewerkers van het servicepunt staan. Indien nodig zijn er binnen de Veluvine wel mogelijkheden voor het voeren van een gesprek met meer privacy.

MEERWAARDE De evaluatie toont ook aan dat betrokken partijen vinden dat beide locaties – gemeentehuis en Veluvine – hun meerwaarde hebben. De betere zichtbaarheid van de locatie voorin het gemeentehuis wordt genoemd. Daar staat tegenover dat de verbinding met de andere organisaties in de Veluvine ook als van meerwaarde wordt gezien.

Uit de reacties is geen uitgesproken voorkeur te vinden voor de ene locatie boven de andere. De Veluvine is 'logisch', toegankelijk en bevorderend voor de samenwerking. De medewerkers van het servicepunt ervaren de locatie in de Veluvine als plezierig.

VERLENGEN Voor het college is de uitkomst van de evaluatie reden de pilot met een jaar te verlengen. Binnen deze termijn kan een duidelijker bewegwijzering binnen de Veluvine en een betere zichtbaarheid worden gerealiseerd. Ook kan worden bekeken of een interne verhuizing binnen het multifunctionele centrum mogelijk is die meer in het zicht of de looproute ligt.

Volgens het college komen er uit de evaluatie geen doorslaggevende redenen om nu te besluiten het servicepunt terug te verplaatsen naar het gemeentehuis of op zoek te gaan naar een andere locatie. In 2020 moet uiteindelijk een definitief besluit worden genomen over de huisvesting van het servicepunt. Hiervoor wordt onder meer een nieuwe evaluatie gehouden.