• Lex van Lieshout

Minister staat achter kappen bomen rijksweg A28

VELUWE Het besluit tot het kappen van de bomen in de middenberm van rijksweg A28 tussen Wezep en Harderwijk is genomen op initiatief van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Het is ingegeven om het risico van branden zo veel mogelijk te voorkomen. 

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de antwoorden van minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat op vragen van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Met de kapwerkzaamheden, waar veel verzet tegen bestaat, wordt in het laatste kwartaal van dit jaar begonnen. In het eerste kwartaal van 2020 moeten de werkzaamheden worden afgerond.

AFWEGING Volgens de minister gaat het om het vinden van een juiste balans en het maken van afwegingen. Het gaat dan om veiligheid, natuurwaarde en cultuurhistorische waarde. Helaas is, zo geeft ze aan, in sommige gevallen onvermijdelijk om grotere aantallen bomen te verwijderen dan gewenst. Primair moeten op het traject van de A28 tussen Wezep en Harderwijk alle naaldbomen worden verwijderd ter breedte van tachtig meter in verband met het grote risico op het overslaan van branden.

Er liggen in totaal vier argumenten ten grondslag aan het kappen van de bomen. Dat is een veilige inrichting van de bermen, het verminderen van het risico op het overslaan van branden, het herstellen van de oorspronkelijke flora en fauna en het terugdringen van de verkeershinder voor de weggebruiker. Dit laatste door het kappen gelijktijdig uit te voeren met het regulier onderhoud aan de weg.

RISICOVOL Volgens de bewindsvrouw worden alleen de risicovolle bomen verwijderd. In de middenberm worden de kleinere loofbomen behouden en wordt de veiligheid gegarandeerd door waar nodig een geleiderail te plaatsen. Het kappen van de bomen geeft ook ruimte voor flora- en faunasoorten die de afgelopen jaren door het spontane opschot in de bermen sterk waren teruggedrongen. De oorspronkelijke staat van de bermen is, zo geeft Van Nieuwenhuizen aan, een ideale bodem voor onder meer de zandhagedis.  

De minister geeft aan dat een verplichte herplant is opgelegd welke binnen drie jaar moet zijn gerealiseerd. De herplant behoeft niet speciaal langs de rijksweg A28 te worden uitgevoerd. Verdere maatregelen dan het kappen van de bomen acht Van Nieuwenhuizen niet noodzakelijk. Over het kappen van de bomen is overleg gevoerd met de provincie Gelderland en vindt nog overleg plaats met de betrokken gemeenten en perceeleigenaren.

NUNSPEET Er is al wel contact geweest met de gemeente Nunspeet. Door de vertegenwoordigers van deze gemeente is aangegeven belang te hechten aan het zo veel mogelijk in stand houden van de groene corridor gezien het karakter van deze gemeente. Volgens de minister draagt de diversiteit van zowel de berm als de middenberm hieraan bij.

Bij het bepalen op welke locatie bomen kunnen blijven staan of moeten worden verwijderd en op welke locatie geleiderails moeten komen, wordt gekeken naar verschillende elementen. Het gaat dan om de soort boom, de gezondheid en natuurwaarde van de boom, de locatie van de boom in relatie tot de afstand met de weg en de fysieke situatie in de berm. Volgens de minister gaat het hierbij om maatwerk.

HANDTEKENINGENACTIE Gemeentebelang Nunspeet heeft gisteren bekend gemaakt een handtekeningenactie te starten tegen het kappen van de bomen.