• Barry Wensink/BDUmedia

Oosterwolde schiet op plan

OOSTERWOLDE De bevolking van Oosterwolde heeft massaal gereageerd op plannen om voorzieningen te centraliseren . Hoewel er waardering bestaat voor de jarenlange arbeid van de vijfkoppige initiatiefgroep blijven er bezwaren. Een aantal ervan is persoonlijk gericht, maar de vrees dat de afstand tussen de school en de sportzaal problemen op gaat leveren is meer algemeen gevoeld. Het getal van 1.200 oversteken per dag spreekt daarbij boekdelen.

Ook de ontsluiting van de Zwarteweg ligt slecht bij een aantal mensen die in de omgeving wonen van een kruispunt, dat in hun beleving straks nog meer gevaar oplevert dan nu al het geval is. Een bajonetsluiting zou wellicht een oplossing kunnen bieden. Het eerste deel van het Achterpad wordt bij de ontsluiting betrokken; de rest blijft bestaan voor met name het langzame verkeer.

De plannen die een lange voorgeschiedenis hebben bevinden zich in het finale stadium. De gemeenteraad kan binnenkort een voorstel van het college verwachten. Voorzitter Wim-Henk Peggeman van de Initiatiefgroep nam de bezoekers mee langs de hobbels en kuilen die via tal van inloopavonden en gesprekken moesten worden genomen. De investeringsbijdrage van 3,7 miljoen is ontoereikend in verband met eisen aan verduurzaming, ontsluiting en speelterreinen. Er dient een hoger bedrag te worden gecalculeerd voor onvoorzien, ,,Samen met de gemeente bekijken we of een bedrag voor te lopen risico's aan het plan kan worden gehangen. Anderzijds zijn we voorzichtig geweest met het begroten van inkomsten uit grondverkoop. Er zit rek in de eerste berekening die we hebben gemaakt."

Peggeman verwacht dat het om enkele tonnen gaat. Wel geeft hij aan dat het plan zoals het er nu ligt de eerste jaren niet voldoet aan de eis van een sluitende begroting. Hij verwacht dat de gecentraliseerde accommodatie met sportpark, dorpshuis en gymzaal mogelijkheden voor extra omzet biedt. Die gelden ook voor het werven van subsidies. ,,We staan voor een stevige investering die zich op den duur uitbetaalt. Goede sportvoorzieningen voor de jeugd, een duurzaam gebouw waarin plaats is voor toegevoegde activiteiten maken die inspanningen meer dan waard." Aan de eisen van de verenigingen dat de plannen niet tot contributieverhoging mogen leiden wordt voldaan.

Er werd deze avond tevens ingezoomd op woningbouwplannen. Daarbij gaat het om starters-, senioren- en eengezinswoningen op de plek van De Heerdt en appartementen elders. Ook kan worden voldaan. De Heerdt en VSCO'61 hebben in meerderheid met de plannen ingestemd; nu gaat het om het fine tunen om zoveel mogelijk aan wensen en verlangens van de bewoners te voldoen. Dat die zich nog niet in alle facetten medeplichtig voelen heeft deze avond aangetoond. Daar staat tegenover dat de Initiatiefgroep zo open mogelijk wil zijn en aan koerst op een Hart van Oosterwolde dat zo breed mogelijk wordt gedragen.