• Voor de aanpak van het Stationsplein reserveert Nunspeet vijf miljoen aan Nuon-gelden. Een zelfde bedrag wordt achteruit gezet voor onderwijshuisvesting.

    Wijnand Kooijmans

Nunspeet zet Nuon-geld in bij herinrichting Stationsplein

NUNSPEET De herinrichting van het Stationsplein in Nunspeet wordt niet op de inwoners van deze gemeente verhaald door een extra verhoging van de onroerendzaak belasting. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor een deel van de nog beschikbare Nuon-gelden inzetten.

Wijnand Kooijmans

 

Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2018-2021 welke door het college is gepresenteerd. Nuon-geld wordt eveneens ingezet voor de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Gestreefd wordt naar de realisering van Kind-centra. De verhoging van de onroerendzaak belasting wordt pas in december vastgesteld wanneer het tarievenbeleid aan de orde komt. De gemeenteraad moet 26 oktober een besluit nemen over de voorstellen.

 

VERLICHTING Het college wil de openbare verlichting vervangen door Led-verlichting. Het Marktplein moet worden verlevendigd. Binnenkort komt het college hiervoor met voorstellen. Naast de markt is het streven het totale centrumgebied aantrekkerlijker te maken. Invoering van betaald parkeren is niet aan de orde, Handhaving krijgt een zwaarder accent. Onderdeel hiervan is het terugdringen van het alcoholgebruik maar ook de controle op het drinken van alcohol door niet 18-jarigen.

 

Er moeten extra laadpunten komen voor auto's, elektrische fietsen en scootmobiels, De mogelijkheid wordt onderzocht te komen tot een bewaakte fietsenstalling met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ondersteund worden plannen te komen tot de aanleg van een evenemententerrein. Het liefst wel via een particulier initiatief.

 

Het college wil ook komen tot een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblemen in Vierhouten. Voor Elspeet staat de herinrichting van De Brink op de agenda. Sport en bewegen op school wordt gestimuleerd. Het college wil gaan faciliteren dat leegstaande winkels en bedrijfspanden worden ingericht door kunstenaars.  Er komt een onderzoek of inwoners betrokken kunnen worden bij het onderhoud van het openbaar groen. In 2018 moet de brandweerkazerne in Nunspeet worden verbouwd om te blijven voldoen aan de eisen. In 2018 staat ook de aanpassing van het kruispunt van de Kienschulpenweg met de Jan Topweg op het programma. Onder meer worden de plateaus aangepast,

 

SUBSIDIE De Stichting Nunspeet uit de Kunst mag een extra subsidie van vijftigduizend euro tegemoet zien om de gemeente Nunspeet te promoten.Daarin moet ook Visit Veluwe een rol spelen. De subsidie aan deze organisatie wordt, indien de raad hiermee instemt, verhoogd van zeventig eurocent naar een euro.

Er komen op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet gedenkkunstwerken. Het gaat om de inrichting van een deel van de begraafplaatsen om te vroeggeboren overleden baby's of na een voldragen periode levenloos geboren kinderen te begraven. Ook komt er een woononderzoek waarin Nunspeet participeert.