• Wijnand Kooijmans

Nunspeet trekt aan bel over woningbouwcijfers

NUNSPEET Nunspeet trekt aan de bel bij de provincie Gelderland als het gaat om de zogenoemde Primos cijfers. Deze zijn als het gaat om de benodigde woningbouw veel te laag, zo oordeelt het college van burgemeester en wethouders. Zonder bijstelling leidt dit alleen maar tot een grotere woningnood in de toekomst.

Wijnand Kooijmans

De cijfers worden door de provincie gebruikt om te bepalen hoeveel woningen er jaarlijks binnen de gemeente Nunspeet mogen worden gebouwd. Volgens het college zijn door Primos echter verkeerde uitgangspunten gehanteerd. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de woningproductie in 2017, maar met name in 2018 flink op gang is gekomen.

De verwachting is dat ook de komende jaren de behoefte aan woningbouw hoog is. Feitelijk betekent dit dat het aantal inwoners per 1 januari 2019 al driehonderd personen hoger ligt dan op basis van de Primos prognose werd geraamd. Het bevolkingsaantal ligt in werkelijkheid al hoger dan Primos voor de gehele periode tot 2030 verwacht.

PROGNOSE Dat maakt dat de gehanteerde methodiek van Primos doorwerkt in de prognose voor 2030. Het college vindt dat Primos te veel is gefixeerd op de woningbouwproductie in de afgelopen jaren. Indien, om welke reden dan ook, enkele jaren minder woningen zijn gerealiseerd, wordt er vanuit gegaan dat ook de komende jaren minder behoeft te worden gebouwd. Lage woningbouw heeft tot gevolg dat minder mensen zich in een gemeente vestigen en er meer vertrekken.

Nunspeet haalt een voorbeeld aan om dit te onderstrepen. Ermelo en Nunspeet zijn vergelijkbare gemeenten. In Ermelo is al vanaf 2014 substantieel aan het bouwen. Door omstandigheden is de woningbouw in Nunspeet pas in 2018 op gang gekomen. Op grond van de Primos cijfers wordt aangenomen dat Ermelo in de periode tot en met 2030 een groei van de bevolking meemaakt van 1.244 woningen terwijl het inwonertal van Nunspeet met 284 zou dalen.

VERSCHIL In de praktijk wordt echtere verwacht dat de natuurlijke aanwas in Nunspeet substantieel hoger ligt dan voor Ermelo. Het gaat dan om het aantal geboortes en het aantal mensen dat overlijdt. De cijfers wat betreft de verkoop van nieuwbouwwoningen en bestaande woningen geeft aan dat er nog een hoge druk is op de woningbouwmarkt in Nunspeet. Indien de cijfers van Primos worden aangehouden dat jaarlijks zestig woningen mogen worden gebouwd wordt de woningmarkt alleen maar verder overspannen.

In 2018 zijn er in de gemeente Nunspeet 120 woningen bijgekomen. De cijfers van Primos liggen zelfs nog lager dan het langdurig gemiddelde van de noodzaak tachtig woningen per jaar te bouwen. Volgens het college is het voor de toekomst van Nunspeet belangrijk dat wordt uitgegaan van reële verwachtingen ten aanzien van de woningproductie. De behoeftepeiling moet aansluiten bij de werkelijke omstandigheden.

GESCHIL De gemeente wil bovendien snel duidelijkheid over de werkelijk benodigde aantallen woningen voor de nabije toekomst. Mede gezien het juridisch geschil tussen  de gemeente en een grondeigenaar binnen het gebied 't Hul waarop een voorkeursrecht door de gemeente is gevestigd.