• Het afsteken van vuurwerk wordt ontmoedigd, tenzij in groot verband.

    Robin Utrecht

Nunspeet: liever geen vuurwerk en ballonnen meer

NUNSPEET De gemeente Nunspeet gaat het afsteken van vuurwerk en het oplaten van ballonnen ontmoedigen. Voorstellen hiertoe worden voorgelegd aan de commissie algemeen bestuur waarna een definitief besluit wordt genomen.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment is het afsteken van vuurwerk en carbid verboden binnen een afstand van tweehonderd meter en bejaarden- en verzorgingshuizen, plaatsen waar kerkelijke bijeenkomsten worden gehouden en 75 meter van inrichtingen waar honden worden gehouden. Bij de gemeente zijn geen excessen bekend als het gaat om de naleving van deze voorwaarden en is ook niet opgetreden tegen overtreding van deze regels.

STRAATBORDEN Door het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld geen uitbreiding van verplichte vuurwerkzones door te voeren. Initiatieven van bewoners om een vrijwillige vuurwerkzone in te stellen worden wel gefaciliteerd. Het gaat dan om meer om het leveren van straatborden om voorbijgangers op de vuurwerkvrije zone te attenderen.

Buurtbewoners dienen elkaar aan te spreken als zij zich niet houden aan het vrijwillig verbod. Dat maakt dat geen inzet is van politie of boa's. De resultaten zijn tot nu toe wisselend. Het instellen van meer vuurwerkvrije zonés heeft, zo vindt het Nunspeetse college, alleen effect wanneer alle gemeenten op de Noord Veluwe hiertoe besluiten. Anders bestaat de kans op vuurwerktoerisme.

VUURWERKSHOW Goede ervaringen heeft de gemeente wel met vuurwerkshows, zoals deze de afgelopen drie jaar in Vierhouten zijn gehouden. De gemeente stelt het terrein beschikbaar en verstrekt een financiële bijdrage. Initiatieven op dit terrein vanuit andere kernen en buurten binnen de gemeente mogen rekenen op een bijdrage van maximaal vijfhonderd euro van de gemeente.

De regeling rond het carbidschieten wordt, als het aan het college ligt, niet aangepast. Binnen de gemeente Nunspeet worden ruimere afsteektijden gehanteerd dan in de landelijke regeling zijn opgenomen. Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom. De indruk is dat de regels redelijk worden nageleefd. Wel gaat Nunspeet meeliften in de campagne 'het veilig gebruik van carbid.'

BESTUURLIJK Gekeken wordt of het bezit en de opslag van illegaal vuurwerk ook bestuurlijk kan worden aangepakt. Het gaat dan om het opleggen van dwangsommen om bij constatering van een overtreding herhaling te voorkomen.

EVENEMENTTEN Nunspeet stopt met het oplaten van ballonnen tijdens door de gemeente georganiseerde evenementen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden er bewust van gemaakt dat het oplaten van ballonnen afval, dierenleed en milieuschade veroorzaakt.

In evenementenvergunningen wordt opgenomen dat het niet wenselijk is ballonnen op te laten waarbij tevens wordt gewezen op onschadelijke alternatieven.