• Voor 2022 wordt gekeken voor welk park een duurzaam toekomstperspectief bestaat.

    Wijnand Kooijmans

Nunspeet gaat voor eigen aanpak van vakantieparken

NUNSPEET De Randmeerkust krijgt prioriteit als het gaat om de aanpak van vitale vakantieparken in Nunspeet. Wel moet de gemeenteraad nog instemmen met de benodigde 117.500 euro aan kosten.

Wijnand Kooijmans

Nunspeet heeft besloten voorlopig nog niet aan te haken bij het project vitale vakantieparken waar 21 gemeenten op de Veluwe aan deelnemen. Dat wil niet zeggen dat er geen actie wordt ondernomen. Voor 2022 moet duidelijk zijn voor welk park of cluster van parken nog een duurzaam toekomstperspectief bestaat en hoe de gemeente dit in overleg met de eigenaren van de parken wil bereiken.

PARKENATLAS Nunspeet geeft voorrang aan het opstellen van een parkenatlas en een ontwikkelingskaart voor het Randmeergebied. Dit gezien de gewenste ontwikkeling van Nunspeet aan Zee, en de relatie met de VeluweAgenda. Hierin is opgenomen dat de beleving en zichtbaarheid van het water moet verbeteren en tevens de fysieke toegankelijkheid.

De ervaringen die worden opgedaan worden gebruikt voor de opstelling van plannen voor de overige recreatieclusters binnen de gemeente Nunspeet. Door de gemeente Nunspeet is in de persoon van Karin Mazier inmiddels een beleidsadviseur toerisme en recreatie aangetrokken die is belast met de coördinatie van vitale vakantieparken. De wethouders Marije Storteboom en Jaap Groothuis nemen zitting in de stuurgroep die het proces begeleid. Daarnaast vindt nog overleg plaats met de Recron als belangorganisatie van de toeristische sector.

OMGEVINGSVISIE Als het gaat om het opstellen van de omgevingsvisie in samenwerking met de gemeenten Elburg en Oldebroek, kiest Nunspeet voor zeven eigen thema's. Gezamenlijk wordt gekozen voor het behoud van leefbare dorpen met een actieve samenleving. Er moet een aantrekkelijke kwaliteit zijn van de leefomgeving en de eigen identiteit moet worden behouden. Er wordt gestreefd naar een vitaal economisch klimaat. Gemeenten moeten duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig worden en bereikbaar en toegankelijk zijn. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders streeft verder naar een versterking van de sociaal economische positie van de gemeente en een duurzame ontwikkeling van het (agrarisch) buitengebied. De toeristische sector moet vitaal zijn, duurzame energie opwekking wordt ruimtelijk ingepast.

KNOOPPUNT De stationsomgeving wordt ontwikkeld als levendig knooppunt binnen de gemeente. Er komt een gebiedsgericht milieu- en gezondheidsbeleid en de rijke cultuurhistorie van Nunspeet moet worden behouden en versterkt. Voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie zijn twee bijeenkomsten gehouden waarvoor zo'n zestig inwoners belangstelling toonden. Daarnaast is er overleg gevoerd met een werkgroep vanuit de gemeenteraad. De verwachting is dat de omgevingsvisie deze maand wordt aangeboden,