• archieffoto ter illustratie

    Archief BDU Media

Bouw 36 woningen Wapenveld kan doorgang vinden

WAPENVELD De bouw van 36 rijwoningen in het gebied 'De Kolk' in Wapenveld kan doorgaan vinden. De Raad van State heeft de ingediende bezwaarschriften ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

De woningen komen in het gebied tussen de Zwartekolk en de Boskolk. In het woningbouwgebied De Kolk waren aanvankelijk 104 woningen gebouwd. Onder het vorige plan De Kolk uit 2010 waren twintig zogenoemde twee-onder-een-kapwoningen voorzien. De nieuwbouwwijk is deels gerealiseerd waarnaast een centrale waterpartij is aangelegd. In het gebied heeft verder nog geen woningbouw plaatsgevonden.

Door de bezwaarden was aangegeven dat de noodzaak van de te bouwen woningen onvoldoende is aangetoond en de raad daarmee ten onrechte de bouw van 36 woningen in het middel dure segment mogelijk maakt. Ook is, volgens hen, de bouw in strijd met de regionale woonvisie als de woonvisie van de gemeente Heerde.

BELEID Door de gemeenteraad is aangegeven dat het plan beter aansluit op de marktvraag naar woningen en geschikt voor meerdere doelgroepen. In de gemeentelijke woonvisie is opgenomen dat in de periode van 2013 tot 2020 behoefte is aan 420 tot 460 extra woningen binnen de gemeente met een gemiddelde van 60 tot 65 woningen per jaar.

Door de gemeenteraad is ook gewezen op het rapport 'Samen bouwen aan midden huur' van januari 2018. Hierin wordt de noodzaak van huurwoningen onderschreven en aanbevelingen worden gedaan om meer huurwoningen in het midden segment te realiseren. De Raad van State vindt dat het plan voor de bouw van de 36 woningen hieraan voldoet.

WOONKLIMAAT Door bezwaarmakers wordt aangevoerd dat hun woon- en leefklimaat op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Onder meer door beperking van uitzicht en woongenot.  Door het hoogste Nederlandse rechtscollege wordt deze mening niet gedeeld. Niettemin wordt aangegeven dat een vergoeding van planschade kan worden gevraagd. De kans dat deze wordt toegewezen wordt door het rechtscollege overigens gering geacht.

Ook het ontbreken van een beeldkwaliteitsplan wordt door de Raad van State niet gezien als reden het plan te vernietigen. Stedenbouwkundig past het plan in de omgeving. Ook de bezwaren tegen een onaanvaardbare toename van de parkeeroverlast in het plangebied wordt niet gedeeld.  Volgens de Raad van State voldoet het aantal parkeerplaatsen aan de normen zoals deze zijn vastgelegd in de nota parkeernormen. Uitgangspunt is bovendien parkeren op eigen erf.

TOENAME Ook het aangevoerde bezwaar dat het plan verkeersoverlast met zich meebrengt wordt verworpen. De Raad van State vindt dat de gemeenteraad terecht heeft geconcludeerd dat de toename van verkeer gering is en niet leidt tot niet te aanvaarden verkeersoverlast. De capaciteit van de ontsluitingswegen van het plan wordt voldoende gevonden en de verwachting is niet dat verkeersonveilige situaties ontstaan.

De ligging in de omgeving van Nature 2000 gebieden wordt evenmin gezien als een beletsel. Door de provincie Gelderland is de benodigde vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. De Raad van State verwerpt ook het bezwaar dat het plan financieel niet uitvoerbaar is omdat geen rekening is gehouden met eventuele planschade. Het rechtscollege zegt dat de gemeente Heerde de financiële gevolgen kan dragen indien al planschade wordt toegekend.