• Barry Wensink/BDUmedia

Meer geld voor bewonersinitiatieven in Oldebroek

OLDEBROEK Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting 2018. ,,Speerpunten zijn ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zorg op maat, sportbeleid, veilig leven, versnelling woningbouw en dienstverlening. Initiatieven uit de samenleving stimuleren en faciliteren we nóg meer, we trekken daar in 2018 en 2019 per jaar 100.000 euro voor uit.

Wethouder Lydia Groot: ,,Oldebroek staat er in 2018 financieel goed voor. We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt, daarmee is ons huishoudboekje op orde en onze begroting sluitend. Ook kunnen we de lokale lasten voor onze inwoners nagenoeg gelijk houden. Wel hebben we grote zorgen over oplopende kosten voor jeugdzorg en het wegvallen van precariokosten in de verdere toekomst. Voor beide maken we plannen hoe we deze kosten in de toekomst opvangen."

WELZIJN Met het project 'Gezond opgroeien' zoekt het college meer contact met jeugd. ,,We willen graag van jongeren zelf horen wat zij nodig hebben."

Voor een beter sport- en leefklimaat wil het collefe korfbalvereniging Rood-Wit verplaatsten naar de Erica Terpstrahal. Verder willen ze 175.000 euro investeren in Buitensportaccommodatie Oldebroek - Stouwdamsweg, met name voor de skeelervereniging.

,,In 2018 werken wij verder aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente en eigen bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met de verbouwing van het gemeentehuis, duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren, (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties én met een energiecoöperatie door inwoners."

WHATSAPPGROEPEN Voor een veilige leefomgeving zetten ze in op inbraakpreventie en WhatsApp-groepen. Ook bestrijding van criminele activiteiten vraagt extra aandacht. De brandweerkazerne in Oldebroek is aan groot onderhoud toe, daar wordt 200.000 euro voor gereserveerd.

Ze zetten in op versnelling van woningbouw en woningbouw naar behoefte, vooral geschikte woningen voor ouderen. Met een blijverslening (sinds 2017) kunnen ouderen tegen een lage rente geld lenen bij de gemeente om hun woning aan te passen (levensbestendig maken). Met woningcorporaties maken ze afspraken over het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente.

REGENWATER ONTKOPPELEN In 2018 werken ze aan het afkoppelen van regenwater van het riool, de herinrichting van de Van Asch van Wijcklaan en LED straatverlichting aan de Veluwelaan. ,,Zelfbeheer van groen door inwoners is een succes, dat blijven we mogelijk maken. Met inwoners gaan we werken aan een voorstel voor de speeltuinen in onze gemeente."

Op donderdag 9 november behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting.