• Archief BDUmedia

'Kosten jeugdzorg vliegen de pan uit'

NUNSPEET De Nunspeetse raadsfracties maken zich grote zorgen over de steeds hoger wordende kosten van de jeugdzorg. Dat werd duidelijk in de raadscommissie Samenleving.

Wijnand Kooijmans

Voor 2018 dreigt een tekort van in totaal twee miljoen euro voor de gemeente Nunspeet. Ondanks dat voor 2019 de begroting al met een miljoen euro extra is bijgesteld dreigt voor dit jaar nog een tekort van tussen de 1,6 en 2,2 miljoen euro. Volgens Gemeentebelang betekent dit dat op termijn op andere zaken moet worden bezuinigd en de extra kosten van jeugdhulp bijvoorbeeld ten koste gaan van de onderwijshuisvesting. Dat moet men als Nunspeet echter niet willen, zo is de mening van Gemeentebelang.

Ingrid Slaa (ChristenUnie) ziet wel enige winst in het teruglopen van de zorg in instellingen naar meer ambulante hulp. Ook pleegzorg kan een bijdrage leveren aan de kostenbesparing maar, zo zegt ze, pleeggezinnen zijn moeilijk te vinden. Ook Koos Meijer (CDA) betreurt de oplopende kosten omdat deze moeten worden gedekt uit de eigen financiële middelen van de gemeente. De reserves sociaal domein raken op waardoor het geld toch ergens anders vandaan moet worden gehaald. Wat jongeren die jeugdhulp nodig hebben wil men ook niet in de kou laten staan.

BURGER Arie van de Pol (SGP) heeft berekend dat het tekort in 2019 per maand 140.000 euro gaat bedragen. "Waar halen wij dat geld vandaan?", zo is zijn vraag. De rekening kan wat hem betreft niet aan de burger worden gepresenteerd. Dat zou per jaar een stijging van 45 procent met zich meebrengen van de onroerendzaakbelasting.

Wethouder Gert van den Berg erkent dat de gemeente – maar ook de gemeenten in de regio – met een groot probleem zitten als het gaat om jeugdzorg. Hij vindt dat de daadwerkelijke oplossing door het Rijk moet worden geboden door extra budget aan de gemeenten beschikbaar te stellen. "Wij moeten daar op de deur blijven bonzen", zo is zijn mening.

WMO Voor 2018 kan een deel van het tekort op de jeugdzorg wellicht nog worden gehaald uit de bedragen die overblijven binnen de andere taken welke vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar op termijn voorziet Van den Berg dat dit ook niet kan. Door de afspraak dat een vast bedrag moet worden betaald zullen de kosten van de Wmo naar zijn mening stijgen. Ook wordt gekeken naar een andere leverancier van hulpmiddelen omdat de dienstverlening van de huidige leverancier onder de maat is.

Meerinzicht, dat de jeugdhulp voor de gemeenten in de regio uitvoert, is bezig de eigen interne problemen op orde te krijgen. Volgens de wethouder dreigt hier toch een beetje waarop men vooraf al bang was. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde heeft te kampen met een te grote overhead aan kosten.

VRAAG Dat maakt dat de wethouder dit jaar wil gaan bekijken of Nunspeet moet blijven deelnemen aan Meerinzicht of dat het wellicht goedkoper is de taken binnen het eigen ambtelijk apparaat uit te voeren. In dit opzicht houdt hij nauwlettend de ontwikkelingen in de gemeente Putten in de gaten waar het besluit al is genomen deels zich terug te trekken uit Meerinzicht.

Van den Berg gaat ook bekijken hoe de groei tot stilstand kan worden gebracht. Soms is een goed gesprek wat hem betreft voldoende en hoeft geen doorverwijzing naar een GGz instelling plaats te vinden. Ook gaat hij in overleg met de huisartsen omdat zij nog altijd 50 procent van alle doorverwijzingen naar de GGz voor hun rekening nemen. Dat heeft deels te maken met hun frustratie richting Centrum Jeugd en Gezin omdat bij doorverwijzing naar hen geen terugkoppeling naar de huisarts plaats vindt. Van den Berg wil hiervoor toch een oplossing zien te vinden.

BUDGET Ook wil hij meer inzetten op persoons gebonden budgetten (Pgb's} omdat daarmee 40 procent aan kosten kan worden bespaard. Ook wil hij dat de gemeente meer invloed heeft op de inkoop van zorg.