Inwoners Hattem kunnen gemeentelijke taken overnemen

HATTEM De gemeente Hattem voert het Right to challenge in, een nieuwe vorm van zeggenschap. Right to challenge betekent dat een groep inwoners, bedrijven of bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, vereniging of fonds, het recht krijgt een publieke taak uit te voeren. Dat kan als zij aannemelijk kunnen maken dat ze het beter kunnen dan de gemeente. De gemeente beoordeelt het aangedragen alternatief en bij een goede beoordeling draagt de gemeente de dienst over aan de initiatiefnemers.

Wethouder Doret Tigchelaar is verantwoordelijk voor burgerinitiatieven en ziet Right to challenge als een bijzondere kans: ,,Right to challenge biedt ruimte voor innovatie en nieuwe ideeën die van waarde zijn voor onze samenleving. Inwoners en andere uitdagers kunnen op nieuwe manieren samenwerken met elkaar en met de gemeente en hun kennis, expertise en ervaring delen. Bovendien is het natuurlijk een voordeel als taken beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden."

Een uitdager moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de challenge een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Hattem en een beter aanbod bieden dan het huidige aanbod tegen dezelfde of lagere kosten.

Uitdagers kunnen hun challenge mailen aan samen@hattem.nl. De uitdager wordt gevraagd zijn of haar plan te presenteren aan een brede commissie van inwoners, ervaringsdeskundigen en ambtenaren. Deze commissie brengt vervolgens advies over de challenge uit aan het college van B&W.

Een compleet overzicht van voorwaarden en de manier waarop Right to challenge werkt, is te vinden op www.hattem.nl.