Ingezonden: ernstige beschuldiging locatiekeuze Euroma

Heerde, 30 juli 2015

Aan Burgemeester Pijnenburg,

De fractie van D66/GroenLinks heeft met verbazing kennisgenomen van de memo van het college van afgelopen vrijdag over de voortgang van de gesprekken met de Provincie m.b.t. het bedrijventerrein H2O.

De verbazing gold met name de opmerking dat de gemeente Heerde altijd van plan was om de locatie Wapenveld als vangnet te beschouwen. Opmerkelijk daarbij is ook de opmerking dat Heerde nooit tegen de verplaatsing van Euroma naar H2O is geweest! Gezien de ontwikkelingen de afgelopen tijd en de discussies binnen de gemeenteraad over het streven naar behoud van Euroma voor Wapenveld, is onze fractie van mening dat door dergelijke uitlatingen de geloofwaardigheid van de raad geweld wordt aangedaan.

De fractie zal hier zeker op terugkomen.

De primaire aanleiding tot dit schrijven is echter het feit dat een reactie uitblijft op de brieven van dhr. Steenbergen, waarin hij ons inziens ernstige beschuldigingen uit in de richting van de heer G.J.van Dijk over diens rol inzake de locatiekeuze van Euroma. Deze brief is vrijelijk op internet beschikbaar, terwijl in de pers ook de nodige aandacht aan dit aspect is geschonken. De fractie heeft vernomen dat inmiddels ook een brief met dergelijke strekking is verstuurd naar een aantal gedeputeerden van de Provincie Gelderland. De fractie van D66/GroenLinks sluit niet uit dat het daar niet bij blijft.

De fractie is van mening dat er sprake is van een uitzonderlijke en escalerende situatie, waarin een mogelijke integriteitskwestie op steeds indringende wijze boven de markt hangt. Het is dan ook niet juist om nog twee maanden te wachten tot de eerstvolgende raadsvergadering (21 september 2015).

De fractie van D66/GroenLinks legt u dan ook met klem de volgende vraag voor:

Heeft de heer Van Dijk, ofwel in zijn hoedanigheid als wethouder van de gemeente Heerde, danwel als commissaris van de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek, sinds zijn aantreden in 2014 tot heden contact gehad of onderhouden met de directie van Euroma? Zo ja, heeft dit contact direct of indirect te maken gehad met de mogelijke locatiekeuze van Euroma?

Gezien het bovenstaande moge duidelijk zijn dat het beantwoorden van deze vraag over deze uitzonderlijke situatie, spoedeisend is en niet kan wachten tot na het reces of volgens de formele regels van het stellen van vragen.

In afwachting van spoedig antwoord.

Fractie D66/GroenLinks

Silvia van Amerongen.