• Veel belangstelling voor de diverse varianten.

    Wim Geerts

Heerderweg: massale kap

EPE Gedeputeerde Staten neemt op 31 mei een beslissing over de aanpak van de Heerderweg. Een laatste overleg tussen Ons Mooi Epe (OME) en de provincie eind vorige week heeft de tendens naar massale kap niet voorkomen. Gedeputeerde Staten acht het nodig voor onder meer de afwatering.

Dick van der Veen

,,Het ziet er naar uit dat er nog eens tientallen bomen preventief sneuvelen", zingt het rond in kringen van OME. Tijdens constructief overleg eerder in Dennenheuvel heeft ze alles uit de kast getrokken om het beleidsveld te winnen voor haar gedachten. Dat gebeurde in aanwezigheid van de gedeputeerden Conny Bieze (mobiliteit) en Jan Jacob van Dijk (natuur), Statenleden van een vijftal partijen, waarbij de Eper gemeenteraad zich niet van de sterkste kant liet zien. Zowel Coos Paulusma, voorzitter OME, als Petra Borsboom, woordvoerder gedeputeerde Bieze, spreken over constructief overleg. Waar het met name om draait is de vraag of er een noodzaak bestaat de Heerderweg veiliger te maken en of dat het offer van heel veel bomen waard is. In de provinciale plannen gaat het om 547 bomen die moeten worden gekapt. Ons Mooi Epe denkt het project uit te kunnen voeren met het verlies van 57 bomen plus 63 op privé grond van Dennenheuvel. ,,Na implementatie van het auditrapport kunnen dat er tien of twintig meer zijn, maar ik vermoed dat het er veel meer gaan worden", vreest voorzitter Paulusma.

MENINGSVERSCHIL Hij constateert weliswaar enig opschuiven in de richting van OME, maar bij lange na niet genoeg. Borsboom geeft aan dat wanneer je een weg ontwerpt vanuit de optiek bomen te behouden je op andere punten concessies doet. Bijvoorbeeld de breedte van de weg of de manier waarop mensen huisvuil aanbieden. De provincie maakt een integrale afweging met de nadruk op verkeersveiligheid. ,,Het blijkt in ieder geval tijdens overleggen dat een weg ontwerpen of aanpassen in een bestaande situatie ingewikkelder is dan het lijkt."

Ons Mooi Epe kreeg in ieder geval van Bob Roelofs, griffier van Provinciale Staten, een compliment voor de tijd een energie die men in het project stopt.

Het is aan Provinciale Staten om daar al dan niet stelling te nemen tegen de beslissing van GS.

Bomendeskundige Annemiek van Loon gaf eerder aan dat veel bomen kunnen worden behouden als de provincie het ambitieniveau opschroeft. OME gaat voor 60 km snelheid over de Heerderweg en vindt Veilig Verkeer Nederland naast zich. Dit in combinatie met comfortabele plateaus. Ook een dubbele fietsoversteek ter hoogte van de Diepenhorstlaan, verbeteren fietsroute naar Hoge Weerd, groene berm in plaats van varkensruggen, weg optisch versmallen. OME legt ook nadruk op de uitstoot van CO2 die door de aanwezigheid van de bomen voor de mens minder kwalijk uitpakt. ,,We zullen onze stichting onmiddellijk opheffen als de provincie ons plan overneemt", besluit Paulusma. Maar of GS zo'n ommezwaai maken is zeer de vraag. ,,We gaan door met knokken", laat Paulusma weten.