• Het Cultuurfonds Hattem bestaat inmiddels alweer een jaar.

    Jacqueline van Erven

Hattems Cultuurfonds bestaat een jaar

HATTEM Het Cultuurfonds Hattem bestaat een jaar. Ook in de toekomst wil het Cultuurfonds zich samen met alle Hattemers blijven inzetten om de Hanzestad op het gebied van cultuur en natuur nog mooier te maken. Het Cultuurfonds is een Hattems fonds waarbij gelden alleen ten goede komen aan lokale projecten, voor en door Hattemers.

Initiatiefnemers van het Cultuurfonds Hattem zijn Mijndert Ververs, Hans Veltkamp, Mariëlle Karssing, Dries Jonker en Rolf Olland. Het bestuur kreeg onlangs uitbreiding in de persoon van Angela van Erven. In het eerste jaar dat het Cultuurfonds in Hattem actief is werden verschillende initiatieven ondersteund. Dankzij de bijdrage van het Cultuurfonds werden de fleurige hanging baskets in de binnenstad opgehangen en kregen Jubilate Deo, Theaterproductie de Omzieners, het festival New Orleans in Hattem, Stichting De Hattemer Beiaard en het Kerstevent van Ontwaakt een steuntje in de rug.

MIDDELEN ,,Het Cultuurfonds Hattem stelt zich ten doel middelen te verwerven om deze ter beschikking te stellen aan cultuur en natuur bevorderende, alsmede samenleving-verbindende ideeën, projecten en initiatieven, die de stad Hattem extra aantrekkelijk maken om er te wonen, te werken en te recreëren", geeft voorzitter Mariëlle Karssing van het Cultuurfonds Hattem aan. ,,Nu er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar is wil het Cultuurfonds Hattem samenbindende initiatieven en projecten ondersteunen. Het fonds is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dat zorgt voor de behandeling van de aanvragen. Het fonds beschikt over een ANBI status waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Alle Hattemse verenigingen en stichtingen die een initiatief hebben dat voldoet aan de doelstelling kunnen een aanvraag doen via www.cultuurfonds.nl/gelderland onder vermelding van aanvraag Cultuurfonds Hattem. We hebben in het eerste jaar dat het fonds bestaat een vijftal aanvragen kunnen honoreren en gelden kunnen genereren.

DOELSTELLING We moeten nog werken aan onze naamsbekendheid en de doelstelling, enerzijds om meer gelden binnen te krijgen anderzijds om meer aanvragen binnen te krijgen. Verder zou het mooi zijn als we in de toekomst grotere giften en legaten krijgen. Bijdragen klein of groot zijn welkom op rekeningnummer NL32 INGB 0000 3333 18 t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds onder vermelding van Cultuurfonds Hattem."

,,Door het Cultuurfonds worden meer initiatieven mogelijk gemaakt en krijgen nieuwe initiatieven in Hattem een extra steun in de rug. Het is een mooi fonds dat het culturele leven in brede zin ondersteunt. Het objectiveert en ontzorgt door het Cultuurfonds Hattem onder te brengen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wanneer een subsidieaanvraag voldoet aan de criteria van beide fondsen bestaat een grote kans dat er een bijdrage komt vanuit beide fondsen", aldus burgemeester Jan Willem Wiggers die tevens vice-voorzitter van Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is. Info: 06-51392528 en cultuurfondshattem@gmail.com