'Hattem zet in op het voorkomen van uitkeringsfraude'

HATTEM De Hattemse gemeenteraad heeft een nieuw beleidsplan voor handhaven op het gebied van werk en inkomen vastgesteld. In de komende vier jaar ligt de nadruk meer op het voorkomen van bewuste en onbewuste fraude. Doel is om inwoners meer bewust te maken van de regels rondom uitkeringen door betere communicatie en dienstverlening, meldt het college van burgemeester en wethouders.

Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat de meeste fraudegevallen voortkomen uit passiviteit van ontvangers van een uitkering. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een wijziging in de woonsituatie gevolgen heeft voor het recht op of de hoogte van de uitkering. Wanneer de wijziging niet tijdig gemeld wordt, wordt er onterecht te veel uitgekeerd. Dit heeft nare gevolgen, zoals een terugvordering en mogelijk een boete. Vaak zijn inwoners daar onvoldoende van op de hoogte.

Wethouder Doret Tigchelaar ziet in betere communicatie en dienstverlening een oplossing: ,,Het blijkt dat veel mensen de fout in gaan door gebrek aan kennis of doordat ze zich niet voldoende realiseren welke gevolgen wijzigingen in hun situatie kunnen hebben voor hun uitkering. We willen hier in contacten met inwoners meer nadruk op te leggen en denken zo deze onbewuste fraude te kunnen voorkomen. Naast deze nadruk op preventie wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het opsporen van bewuste fraude. Dit gebeurt door controle op maat en sancties op maat. We willen fraude snel opsporen en laten zien dat misbruik niet loont."

WET TAALEIS Wanneer een inwoner geen werk heeft en een uitkering aanvraagt, verwacht de overheid dat deze persoon er alles aan doet om werk te vinden. Het lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal is daarbij belangrijk. Op basis van de Wet Taaleis is een uitkeringsgerechtigde verplicht om te laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij acht jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd, het inburgeringsexamen heeft behaald of door een ander document te overhandigen waaruit dit blijkt. Inwoners die dit niet kunnen aantonen, moeten een taaltoets doen. Een inwoner die dit weigert of geen moeite doet om de Nederlandse taal beter te beheersen, mag gekort worden op de uitkering.