• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Grote financiële nood: Heerde wil budgetten 2018 bevriezen

HEERDE De financiële nood in de gemeente Heerde is groot. Na consultatie van de beoogde nieuwe coalitie, stelt het college de raad voor om de resterende budgetten voor dit jaar te bevriezen. De raad neemt daarover op 14 mei een beslissing. Bovendien wil het college een deel van de precario-opbrengst in te zetten om een groot tekort op de begroting te dekken.

Dick van der Veen

Met name de kosten in het sociale domein stijgen in Heerde schrikbarend. Het werkt door op het meerjarenperspectief en is dermate verontrustend dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Voorwaarden en spelregels voor het bevriezen van budgetten worden voor 14 mei uitgewerkt. Ook brengt het college beïnvloedbare kostenposten in beeld. Niet beïnvloedbare budgetten en wettelijke uitgaven zoals salarissen en uitkeringen blijven buiten schot. Dat geldt tevens voor kostendekkende exploitaties.

Aanvullend wordt het nieuwe college gevraag om te werken aan een ombuigingsprogramma teneinde het meerjarenperspectief sluitend te maken onder kaderstelling van de raad. Daarbij moet ook ruimte zijn voor voorstellen vanuit de burgerij. De contouren moeten gereed zijn voor het maken van de concept begroting 2019 om voor dat jaar met een sluitende (meerjaren)begroting te komen. De raad wordt na de reguliere vergadering op 14 mei geïnformeerd.