• 2015-05-10 14:36:58 GORINCHEM - In de gymzaal van het Lyceum Oudehoven worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de examens die aankomende week starten. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

    Robin van Lonkhuijsen

Gemeenteraad Nunspeet buigt zich over toekomst onderwijshuisvesting

NUNSPEET De gemeenteraad van Nunspeet zal zich op 30 maart 2017 buigen over de toekomst van de onderwijshuisvesting. Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente een toekomstvisie ontwikkeld voor de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs voor de komende vijftien jaar. De vraag naar huisvesting van deze scholen verandert als gevolg van demografische, maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. De schoolbesturen en de gemeente zijn aan de ene kant tevreden over 'hoe de schoolgebouwen er nu bij staan', maar de gebouwen zijn te weinig ingesteld op modern onderwijs en ze zijn duur in het gebruik.

BELANGRIJK THEMA De zorg voor een adequate onderwijshuisvesting is een belangrijk thema in het Collegeprogramma 2014-2018. In de komende jaren daalt het aantal leerlingen (nu 2.975) naar verwachting met 4,1%. De ruimtebehoefte van de scholen neemt af. De ambitie van de gemeente en schoolbesturen is om samen een drietal IKC's te realiseren (Integrale Kind Centra, dat zijn samenwerkingsverbanden van opvang en onderwijs). „We kiezen voor IKC's omdat we daarmee vernieuwingen kunnen doorvoeren en tegelijkertijd andere vraagstukken het hoofd kunnen bieden, zoals krimp en passend onderwijs", aldus de gemeente. Tot slot willen zowel de scholen als de gemeente de onderwijsgebouwen 'verduurzamen'. Door een duurzaamheidsscan worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor mogelijkheden als andere verlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en opwekking van duurzame energie.

STRATEGISCH PLAN Het college van burgemeester en wethouders heeft een strategisch huisvestingsplan onderwijs laten opstellen waarin de maatregelen op hoofdlijnen zijn beschreven die nodig zijn voor een adequate onderwijshuisvesting op langere termijn. Uitgangspunt is om waar mogelijk de onderwijsvoorzieningen te clusteren. Met dit plan staat de gemeente ook de schoolbesturen bij in hun zorgplicht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. De in het strategisch plan beschreven maatregelen zullen in de jaren 2017 tot 2033 gefaseerd worden uitgevoerd. Wanneer op 30 maart 2017 de gemeenteraad instemt met het strategisch huisvestingsplan onderwijs, zullen de schoolbesturen en de gemeente gezamenlijk het plan verder uitwerken en uitvoeren.

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is heel content met de wijze waarop dit huisvestingsplan tot stand is gekomen: „De nauwe samenwerking tussen gemeente en het onderwijs maakt dat dit plan veel steun heeft gekregen. Zo heeft het bestuurlijk overleg onderwijs een unaniem advies uitgebracht om dit plan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Het plan vraagt uiteraard nog om verdere uitwerking per fase, maar de toekomstrichting is wel duidelijk", aldus de wethouder.