• Archief BDUmedia

Gemeente Elburg hoeft niet te handhaven op Doornspijkse boederij

DOORNSPIJK Door de gemeente Elburg hoeft niet handhavend te worden opgetreden tegen de opslag van onder meer hooi- en strobalen op een rundveehouderij in Doornspijk. Twee inwoners van deze plaats zijn door de Raad van State in het ongelijk gesteld wat betreft hun bezwaar dat het perceel wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan.

Wijnand Kooijmans

Door één van de betrokken bezwaarden was een verzoek tot handhaving ingediend bij het college dat in eerste instantie werd afgewezen. Een verzoek van de tweede betrokkene op te treden tegen het bouwen zonder vergunning en het strijdig gebruik van het perceel werd eveneens afgewezen. Beiden gingen in beroep bij de rechtbank en kregen in zoverre gelijk dat de besluiten niet handhavend op te treden werden vernietigd en het college een nieuw besluit diende te nemen.

BEROEP De bezwaren zijn daarna opnieuw beoordeeld door het college dat opnieuw besloot dat er geen redenen waren handhavend op te treden. De twee inwoners van Doornspijk gingen daartegen in beroep bij het hoogste Nederlandse rechtscollege. Volgens de Raad van State is de enige vraag die beantwoord dient te worden of het perceel gebruikt wordt voor met bestemmingsplan strijdige op- en overslag.

Bezwaarden zijn van mening dat de opslag plaats vindt ten behoeve van fouragehandel waarvan zij als direct omwonenden hinder ondervinden. Onder meer door de vele transportbewegingen van en naar het perceel. Door de eigenaar van de rundveehouderij is aangegeven dat er weliswaar handel en bemiddeling in diervoeders plaats vindt op het perceel, maar zonder op- en overslag. De te verhandelen veevoeders worden, zo zegt de eigenaar, verzorgd door een bedrijf in Kampen. De opgeslagen hooi- en strobalen worden uitsluitend gebruikt voor het eigen bedrijf.

VERZUIMD De rechtbank oordeelde dat de gemeente heeft nagelaten gedurende een bepaalde periode de aan- en afvoer van agrarische producten te controleren. Aan de hand van de uitkomsten had het college, zo was de rechtbank van mening, vast kunnen stellen dat geen overslag plaats vindt in verband met handelsactiviteiten. Dat was reden het besluit niet handhavend op te treden op dat moment te vernietigen.

Door de eigenaar van de rundveehouderij wordt ongeveer 43 hectare grasland gehuurd in de omgeving van zijn perceel. Per seizoen kunnen hiervan 1000 tot 1200 balen hooi worden geoogst. De Raad van State deelt de mening van de rechtbank dat binnen het agrarisch bedrijf geteelde gewassen mogen worden verkocht aan derden. In tegenstelling tot de rechtbank vindt het rechtscollege ook dat wel degelijk voldoende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van het Elburgse college.

PRODUCTEN Bij die controles zijn geen producten aangetroffen die niet nodig zijn voor de aanwezige veestapel. Er werd alleen een toename van het aantal hooibalen geconstateerd in de zomerperiode. Buiten deze periode is geen toename van het aantal balen waargenomen. Tijdens de bezwaarperiode zijn in totaal rond de dertig controles uitgevoerd, ook door verschillende toezichthouders. Dat maakt dat de Raad van State van mening is dat het college het recht had af te zien van het gevraagde handhavend optreden.