• ANP

Financiële ruimte voor vier grote projecten

NUNSPEET Binnen de huidige gemeentebegroting is ruimte voor de vier grote projecten die Nunspeet wil realiseren. Jaarlijks wordt gekeken of er binnen de begroting ruimte is voor het aangaan van nieuwe grote investeringen. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen.

Wijnand Kooijmans

De grote projecten betreffen onder meer de bouw van een zwembad en sporthal op sportpark De Wiltsangh in Nunspeet maar ook noodzakelijke investeringen op het gebied van onderwijs en de aanleg van twee tunnels ter vervanging van de huidige overweg in de Elspeterweg.

De SGP gaf in de algemene beschouwingen over de begroting aan dat het goed is eerst de bestaande projecten aan te pakken voordat nieuwe investeringen worden aangegaan. Ook heeft de fractie zorgen over de voortgang van de herinrichting van het Stationsplein.

AMBITIEUS Het college van burgemeester en wethouders zegt dat de aanleg van de twee tunnels de optimale maar ook de meest ambitieuze keuze is. Er zijn echter geen signalen die aanleiding geven tot zorgen. Verwacht wordt dat eind 2019 de gemeenteraad een definitief voorstel kan worden voorgelegd.

Uit de beantwoording van de algemene beschouwingen blijkt dat er inmiddels 41 pauzewoningen zijn toegewezen en nog twee aanvragen in behandeling zijn. Twee woningen komen binnenkort weer vrij omdat de bewoners legale woonruimte hebben gevonden.

FIETSERS Bij het in te stellen onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een rotonde in de Elspeterweg bij de kruising Halfweg maakte de verkeersveiligheid voor fietsers hier een integraal onderdeel van uit. Hierover wordt overleg gevoerd met de provincie Gelderland.

Op het bedrijventerrein De Kolk zijn alle percelen verkocht of er ligt een optie op. In de raadscommissie Ruimte en Wonen komt het college in november met een voorstel om alsnog de mogelijkheden voor woningbouw aan de Elspeterbosweg in Vierhouten te bezien. De huidige bezetting van de politie is, zo geeft het college aan, op peil. Met de politieleiding worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van wijkagenten in hun wijk.

AFSTAND Bij de gemeente Nunspeet zijn vijf personen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee is de doelstelling voor 2018 gehaald. Wel moeten de komende jaren nog meer personen met deze afstand tot de arbeidsmarkt in dienst worden genomen. Met voorlichting en handhaving wil het college het dumpen van afval op straat en in het bos tegengaan.

Er komt een cultuurhistorisch beleid. Op basis hiervan kan mogelijk een keuze worden gemaakt om meer panden te beschermen dan de huidige monumentale panden. Commerciële partijen die een waterstoftankstation in Nunspeet willen ontwikkelen mogen rekenen op een faciliterende inzet van het college. Naar aanleiding van een vraag van de VVD geeft het college aan de verhoging van de onroerendzaakbelasting zo laag mogelijk te willen houden.

'T HUL-NOORD Het college komt in november met een omgevingsvisie. Gezien de te verwachten behoefte aan woningen na 2024 wil het college een verkenning uitvoeren over mogelijke uitbreiding van woningbouw in Nunspeet. Daarbij wordt ook gekeken naar de noodzaak te bouwen in 't Hul Noord waarop een voorkeursrecht is gevestigd door college en gemeenteraad.