• De activiteiten van Nunspeet uit de Kunst worden gewaardeerd door alle politieke partijen die daarom meer geld willen vrijmaken voor de stichting.

    Foto: Peter Groeneveld

Extra geld voor promotie Nunspeet

NUNSPEET De stichting Nunspeet uit de Kunst moet extra geld krijgen om de gemeente Nunspeet te promoten. Daarover zijn de partijen in de Nunspeetse gemeenteraad het eens. Zij hebben hun wensenlijstje ingediend waarover donderdag 20 april wordt gesproken in de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

De SGP wil dat in de begroting gelden worden opgenomen voor de bestrijding van de wateroverlast in Nunspeet en Elspeet. Ook wil men geld voor een paarsere heide. Geld wordt gevraagd voor vervanging van verouderde schoolgebouwen. Aandacht wordt gevraagd voor de positie van, vooral laagopgeleiden werknemers op de arbeidsmarkt. Tevens wil de SGP dat gekeken wordt of maatregelen mogelijk zijn om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Personeel dat langdurig wordt ingehuurd wil men een vaste baan bij de gemeente geven.

MARKTGemeentebelang geeft prioriteit aan de herinrichting van de Markt. In de meerjarenbegroting tot 2021 wil deze partij gelden zien gereserveerd voor de aanpak van het Stationsplein. De accommodatie van de voetbalvereniging moet op korte termijn worden verbeterd waarbij men ook een rol ziet weggelegd voor de dorpsgemeenschap Vierhouten. Zwembad, sporthal en turnhal wil Gemeentebelang op De Wiltsangh. Gepleit wordt voor een ambulancestandplaats in Nunspeet en voor de huisvesting van onderwijs. Handhaving staat hoog in het vaandel en de komst van een nieuwe of tweede schaapskooi om zo de hei paarser te kleuren.De ChristenUnie pleit voor goede huisvesting voor het onderwijs. Gevraagd wordt een handhavingsstrategie te ontwikkelen. Geld voor Nunspeet uit de Kunst moet de stichting de kans geven zich te ontwikkelen tot een meer professionele organisatie. Het aan de gemeente gevraagde budget van 250.000 euro wordt als fors gezien maar wellicht ook als nodig. Van het college wordt een stappenplan gevraagd. Het benodigde geld wil de ChristenUnie verkrijgen door verhoging van de toeristenbelasting.

VEILIGHEIDDe grootste wensenlijst heeft het CDA. Onder meer wordt aandacht gevraagd voor het vergroten van de fysieke veiligheid door veilige woningtoegang maar ook de plaatsing van mobiele camera's. Extra wil de partij investeren als het gaat om de drank- en drugsbestrijding maar ook als het gaat om handhaving. Ten aanzien van de bereikbaarheid vraagt het CDA ook aandacht voor goede fietspaden en begaanbare voetpaden. Meer inzet wordt gevraagd om mensen aan een baan te helpen. Naast geld 220.000 euro voor Nunspeet uit de Kunst vraagt het CDA 25.000 euro voor de Stichting Museum Nunspeet Exploitatie en vijfduizend euro voor de Stichting Museum Elspeet.

VRAAGTEKENSDe VVD wil geen overdreven eisen stellen gezien de vorming van een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Vraagtekens zet de VVD bij de noodzaak van de verhoging van de onroerendzaakbelasting met vijf procent maar ook bij de forse verhoging van de toeristen- en forensenbelasting. Geld wil de partij wel besteden aan de komst van een ambulancepost en een paarsere heide. Er moet extra capaciteit komen bij politie en boa's om de handhaving op peil te brengen en te houden.De PvdA wil geld voor Nunspeet uit de Kunst, een paarsere heide, het Noord-Veluws Museum, de aanpak van het Stationsplein, nieuwbouw zwembad, het opknappen van De Wiltsangh en het herschikken van de schoolgebouwen.