• Het pand van de binnenkort te sluiten Emte is door de gemeente aangekocht voor bijna drie miljoen euro

    Wijnand Kooijmans

Extra geld nodig voor twee tunnels in Nunspeet

NUNSPEET In een brief aan de provincie Gelderland vraagt de gemeente Nunspeet extra subsidie voor de aanleg van de twee tunnels onder de spoorwegovergang in de Elspeterweg. De brief is gericht aan formateur Jan Markink, omdat hij op het moment van verzending nog bezig was met de vorming van een nieuw college. De brief is tevens verstuurd aan alle partijen in Provinciale Staten.

Wijnand Kooijmans

Eén tunnel is bestemd voor het autoverkeer, de tweede voor langzaam verkeer. Voor deze oplossing is gekozen, zo geeft het college aan, omdat hiermee voor de toekomst een duurzame oplossing wordt geboden voor zowel de verkeersveiligheid op de weg als het spoor. De te sluiten supermarkt Emte is door de gemeente al aangekocht voor de komst van de tunnel

PERRON Voor het opheffen van de spoorwegovergang draagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 8,4 miljoen euro bij. Door de provincie is een vaste bijdrage van 2,6 miljoen euro toegezegd. De bijdragen gaan echter uit van een gecombineerde onderdoorgang voor snelverkeer en langzaam verkeer. Vanuit een dergelijke onderdoorgang is het echter, vanwege de ligging van het station in relatie met de huidige overweg niet mogelijk het perron te bereiken.

Het ministerie heeft de gemeente tevens gevraagd de opdracht voor het realiseren van de onderdoorgangen op zich te nemen. Dat brengt mee dat de gemeente ook opdraait voor de risico's van het project. Gewezen wordt op het feit dat de onderdoorgang voor langzaam verkeer bijdraagt aan het ontwarren van de verkeersknoop door langzaam verkeer los te koppelen van het autoverkeer. In de brief wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de realisatie van de onderdoorgang voor het langzame verkeer ter hoogte van het station. Hierdoor wordt het mogelijk om toegangen te maken tot de perrons, waardoor de gelijkvloerse toegang tot de perrons wordt opgeheven. Deze oversteek is zeer gevaarlijk. Intercity's passeren op volle snelheid en er maakt veel schoolgaande jeugd gebruik van de trein. De onderdoorgang valt echter buiten het landelijk programma overwegen.

BEDRAGEN Geschat wordt dat de totale kosten van de beide tunnels tussen de 30 en 35 miljoen gaan bedragen. De gemeenteraad heeft een bedrag van tien miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg. Met de subsidie van Rijk en provincie wordt de gemeente geconfronteerd met een tekort van tussen de negen en veertien miljoen. Dat maakt dat de provincie wordt gevraagd de gemeente extra subsidie te verstrekken en zo bij te dragen aan de realisering van het project. Nunspeet wil een situatie als in Hardenberg voorkomen waar om financiële redenen de nieuwe toegangen tot de perrons moest worden geschrapt. Met de onderdoorgang voor het langzame verkeer wil Nunspeet tevens de verbinding tot stand brengen tussen het station, het Stationsplein en het Veluwe Transferium. Gevraagd wordt dit op te nemen in het provinciaal beleid voor de komende jaren. Het moet dan uitgroeien tot een toegangspoort naar de Veluwe.