• De Nunspeetse brandweer wil een waterput aan de achterzijde van de kazerne, de huidige aan de voorkant levert gevaar op voor de verkeersveiligheid.

    Wijnand Kooijmans

Extra brandputten in gemeente Nunspeet

NUNSPEET Binnen de gemeente Nunspeet moeten extra brandblusputten worden aangelegd om bij een brand deze adequaat te kunnen bestrijden.

Wijnand Kooijmans

Vooral in het buitengebied bestaat behoefte aan meer putten. Binnen de bebouwde kom is de noodzaak minder groot, omdat de praktijk uitwijst dat bij het bestrijden van een woningbrand veelal maar één waterwagen noodzakelijk is. In de nieuwbouwwijk Molenbeek moet langs het fietspad Wezenland ter hoogte van de kruising met de Koningsspil een put komen.

SCHIETVERENIGING Op het bedrijventerrein De Kolk zijn drie putten nodig. Eén is voorzien langs de Oosteinderweg ter hoogte van de schietvereniging De Burgerwacht. Deze moet wel komen aan de zijde van het bedrijventerrein net voor de afsluiting van de weg. Naast Van der Horst aanhangwagens is een put voorzien en aan de Eperweg. Bermverharding wordt wel gezien als een essentieel onderdeel van de aanlag.

Wel wil het college van burgemeester en wethouders bezien of op De Kolk medegebruik van brandblusputten mogelijk is die al zijn of nog worden gerealiseerd bij bedrijven. Aan de hand daarvan wordt bekeken of van de drie nu aangewezen locaties er één of meerdere kunnen worden geschrapt.

GELDEN De genoemde putten kunnen worden betaald uit hiervoor al beschikbare gelden. Dat geldt ook voor de put welke moet komen op de kruising van de Stakenbergweg met de Nachtegaalweg in Elspeet. In 2019 moet de bestaande put op de kruising van de Stakenbergweg met de Schapendrift worden voorzien van een onderwaterpomp en een stroomvoorziening. Extra putten zijn voorzien op de kruising van de Elspeterweg met de Petersom Ramringweg en de kruising van de Elspeterweg met de Stakenbergweg.

Bij camping Samazo in Vierhouten en conferentieoord Mennorode in Elspeet moeten ook waterputten komen. De eigenaren van beide accommodaties moeten de werkzaamheden en kosten hiervan voor eigen rekening nemen. Door de gemeente wordt hierover met hen overleg gevoerd.

BRANDKRAAN Op verzoek van de korpsleiding van de brandweer Nunspeet wordt een brandkraan aangelegd achter de brandweerkazerne aan de Elburgerweg. De huidige brandkraan heeft een te lage capaciteit om na een incident de brandweerauto's snel te kunnen voorzien van bluswater. Bovendien is de kraan langs de openbare weg gelegen wat onveilige situaties met zich meebrengt. Het college gaat hierover in overleg met Vitens. Ook wil de brandweer graag een vulvoorziening in de kazerne zelf. Dit om te voorkomen dat in de wintermaanden het parkeerterrein achter de kazerne verandert in een ijsbaan.