• Dick van der Veen

Epenaren over Hertenkamp: 'we worden niet geïnformeerd'

EPE De kiosk mag dan verdwenen zijn; de onduidelijkheid over wat er verder met de Hertenkamp en omgeving staat te gebeuren ligt veel Epenaren en met name de woonomgeving zwaar op de maag. Vooral een schromelijk gebrek aan communicatie speelt ook hier weer een grote rol.

Dick van der Veen

Inspreker mevrouw Jordens legt het gemeentebestuur over de knie. ,,We horen berichten over een restaurant of een Aardhuis in een Natura 2000 gebied en dat met een Ecologische Hoofd Structuur. Er is aan de andere kant van de weg een Vitens huisje dat de gemeente in eigendom heeft en er al lang niet meer had mogen staan. Na een eerdere blunder met tropisch hardhout en met de Haelberg wordt er opnieuw over regels heen gewalst. Als buurt ben je op geen enkele manier geïnformeerd en betrokken." De raadscommissie Omgeving en Financiën is onder de indruk van de informatie die ze verschaft, met ook nog de toezegging mee te willen denken aan een adequate invulling van het gebied.

FLORA EN FAUNA Op vragen van de VVD laat het college weten dat niet is geïnventariseerd welke flora en fauna in het gebied rond de gesloopte kiosk voorkomen. Evenmin is bij Gedeputeerde Staten in het kader van zorgplicht melding gemaakt van het slopen van een bouwwerk in een natuurgebied. Het college geeft aan dat er geen aanleiding was inventariserend onderzoek te doen, omdat er geen signalen en gegevens bekend waren van de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten.

Het college zegt ook niet gehouden te zijn een aanvraag van sloopmelding te publiceren. ,,De advocaat heeft de eigenaar van de kiosk meermaals verzocht zelf te ontruimen. Die wilde dat deze ongeschonden bleef en de gemeente op eigen risico en voor eigen rekening zou handelen. Dat wierp geen ander licht op de zaak en was geen reden om ontruiming en sloop langer uit te stellen."

BOMENKAP D66 vraagt naar bomenkap in het gebied. Het college zegt dat het om een andere locatie gaat: opstanden in het gemeentekamp. Een perceel met Japanse larix ten noorden van de Zeuvenbargweg en een perceel met fijnspar ten zuiden van deze weg. Beide percelen zijn aangetast door stamrot. Een groot deel van de fijnspar liep tevens veeg- en schilschade op door edelherten. Ze worden dit voorjaar ingeplant met diverse soorten.

VERJONGING Daarnaast volgen maatregelen voor natuurlijke verjonging. Daardoor ontstaat een gemengd en structuurrijk bos met een hoge mate van duurzaamheid en bedrijfszekerheid. Ook vraagt de fractie naar piketpaaltjes bij de bosvijver in het gebied rond de Hertenkamp, waar de gemeente plannen voor laat indienen. Bij de paaltjes is de bodem met compost en mergel verbeterd om aanplant van twaalf loofbomen mogelijk te maken. Dit dient ter vervanging van verwijderde grove dennenopslag, die verzurend werkt op de bosvijver. Het college belooft de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de hertenkamp.