• Google Maps

College Nunspeet heeft voorkeur voor variant met twee tunnels

NUNSPEET Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt voor de Stationsomgeving in Nunspeet. Het college adviseert de gemeenteraad variant 3 verder uit te werken. Dat is de variant met afzonderlijke tunnels voor snel en langzaam verkeer.

In opdracht van de gemeenteraad is eind 2016 een onderzoekstraject gestart naar de mogelijkheden voor een veiliger en aantrekkelijker stationsomgeving. Samen met diverse betrokkenen (zoals ProRail, NS, provincie Gelderland, Ondernemersvereniging, bedrijvenkring, Nunspeet uit de Kunst, vastgoedeigenaren en bewoners) is in diverse werkateliers nagedacht over de (on)mogelijkheden. Hieruit kwamen vier kernwaarden naar voren: een goede verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, een goed verblijfsklimaat en een gevoel van 'Welkom in Nunspeet en op de Veluwe'.

VOORKEUR Het eindrapport beschrijft drie mogelijke varianten; een gelijkvloerse spoorwegovergang, een gecombineerde (snel- en langzaam verkeer) tunnel westelijk van de huidige overgang en variant 3, twee afzonderlijke tunnels, één voor gemotoriseerd verkeer westelijk van de huidige overgang en één voor langzaam verkeer bij het station. Alle andere mogelijkheden zijn onderzocht, maar onderbouwd naar de achtergrond geschoven. Volgens b en w biedt variant 3 de beste mogelijkheden om de stationsomgeving te verbeteren. Niet alleen voor auto's maar met name ook voor fietsers, voetgangers en bezoekers per trein.

DUURSTE Het is wel de duurste variant. De kosten worden globaal geraamd op 23 miljoen (variant 1 op ongeveer 14 miljoen euro en variant 2 op ongeveer 21 miljoen euro). Het Ministerie heeft toegezegd 8,4 miljoen euro bij te dragen, en de provincie Gelderland 2,6 miljoen euro.

Wanneer in september 2018 de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college zal variant 3 in overleg met alle betrokkenen verder worden uitgewerkt tot een concreet en gedetailleerd plan. De resultaten daarvan worden naar verwachting in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd op basis waarvan dan het besluit tot daadwerkelijke realisering van deze variant wordt genomen.

ENKELE JAREN De uiteindelijke uitvoering hiervan zal zeker enkele jaren in beslag nemen. Door de onderdoorgang naast de huidige Elspeterweg aan te leggen zal de bereikbaarheid van Nunspeet tijdens het bouwproces gewaarborgd blijven.

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is blij met het eindrapport: ,,In deze complexe opgave geeft het rapport helder inzicht in de gevolgen van mogelijke varianten. Wat ik erg belangrijk vind is dat veel betrokkenen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dat schept draagvlak voor het uiteindelijke plan. Het is nu aan de gemeenteraad om in september een besluit te nemen", aldus Storteboom.